Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1091
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTongur, Süheyla-
dc.contributor.authorÖzcan, Zabit-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:34:40Z-
dc.date.available2021-12-13T10:34:40Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwK0kShXGpwOxLVSRvAByKTzce-6w4-7n6Tj_s263W--0-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_hDEyBwQFwAekUDK49GQJm5SLB57THjeaFtkMY8jtJyU" target="_blank">-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1091-
dc.description.abstractPestisitler, günümüzde modern tarım için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Ancak kontrolsüz şekilde kullanılan pestisitler birçok çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Pestisitlerin ayrıca depolanması ve artan ilaçların bertarafı sırasında yapılan yanlışlıklar nedeniyle de çevre kirliliği oluşmaktadır. Bu durumlar nedeniyle pestisitler birçok canlı üzerinde toksik etkiye sahiptir. Çalışmada pestisitlerin toksik analizi yapılıp değerlendirilmiş ve buğday ile toprakta kalıntı pestisite bakılmıştır. Bu çalışmada amaç pestisitlerin araştırılması, çevre ve insan sağlığı açısından durumunu toksisite ile buğday bitkisindeki pestisit kalıntı miktarı açısından incelemek ve bu sonuçları değerlendirip çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada pestisitlerin toksikliği Lepidium sativum toksisite testi ile belirlenmiş ve buğday ile topraktaki kalıntı için analiz yaptırılmıştır. Araştırılan literatüre göre aldrin gibi pestisitlerin zararlarından dolayı kullanımı yasaklanmış bazı pestisitlerin ise kullanımına kısıtlama getirilmiştir. Elde edilen sonuçlarda buğdayda kalıntı µg/kg düzeylerinde çıkarken toprakta mg/kg düzeyinde ortalama 0,003 mg/kg olarak çıkmıştır. Lepidium sativum toksisite testlerinde hem insektisit hem de herbisit için toksik birim değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak her iki grup pestisit için toksik birim değeri "çok toksik" olarak bulunmuştur. Çalışmada Lepidium sativum toksisite testi deney sonuçları pestisit çeşitleri bakımından incelendiğinde, herbisitler insektisitlere göre daha toksik çıkmıştır. Pestisitler oldukça toksik maddelerdir. Bu nedenle pestisit kullanımı bilinçli ve bu konuda uzman olan kişiler tarafından yapılmalı pestisitlerin çevreye daha az zararlıları olanları tercih edilmelidir.en_US
dc.description.abstractPesticides are one of the indispensable elements of modern agriculture. However, uncontrolled and excessively used pesticides cause many environmental pollution. Environmental contamination is also caused by the inaccuracies of the pesticides and the disposal of the increased drugs. Because of these conditions, pesticides have a toxic effect on many living things. In this study, toxic analysis of pesticides was evaluated and residual pesticide in wheat and soil was investigated. In this study, the aim is to investigate pesticides, to evaluate the environmental and human health status in terms of toxicity and the amount of pesticide residues in wheat plants and to evaluate these results and offer solutions. In the study, toxicity of pesticides was determined by Lepidium sativum toxicity test and analysis was performed for the residue in wheat and soil. According to the researched literature, the use of some pesticides that have been banned due to damages of pesticides such as aldrin has been restricted. In the analysis, residual µg/kg levels in wheat were found as 0.003 mg / kg in the soil level. Lepidium sativum toxicity tests were very toxic as a result of toxic unit evaluation for both insecticides and herbicides. In the study, the results of the Lepidium sativum toxicity test were more toxic than the pesticide called pesticide insecticide when it was examined in terms of pesticide varieties. Pesticides are very toxic hazardous substances. Therefore pesticide use should be made by people who are conscious and knowledgeable about this pesticides should be preferred less pests to the environment.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectEnvironmental Engineeringen_US
dc.titleBuğdayda kalıntı pestisit ve pestisit toksisitesinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of residual pesticide and pesticide toxicity in wheaten_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.institutionauthorÖzcan, Zabit-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid587270en_US
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
587270.pdf6.47 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

402
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

230
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.