Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1077
Title: Arazi toplulaştırma çalışmasında çok amaçlı optimizasyon tabanlı dağıtım
Other Titles: Multi-objective optimization based reallocation in land consolidation
Authors: Uğuz, Harun
Ortaçay, Zeynep
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Gerçek hayatta karşılaştığımız problemlerin bir çoğu optimizasyon gerektiren problemlerdir. Bu problemlerin bazıları tek bir hedefe bazıları ise birden fazla hedefe sahiptirler. Tek hedefe sahip problemler tek amaçlı optimizasyon algoritmaları denilen yöntemlerle çözülürler fakat birden fazla hedefi olan problemler bu yöntemlerle çözülmesi zordur. Bu problemler için çok amaçlı optimizasyon algoritmaları olarak adlandırılan yöntemler kullanılmaktadır. Arazi Toplulaştırma (AT) çalışmaları küçük ve dağınık olarak bulunan parsellerin büyük ve bir arada verilmesini amaçlayan bir çalışmadır. AT çalışmasının adımlarından olan Dağıtım aşamasında birden fazla kriter olmasından dolayı çok amaçlı optimizasyon problemi olarak tanımlanır. Bu problemin çözümü için PESA-II, NSGA-II ve Önerilen Hibrit NSGA-II algoritmaları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çok amaçlı optimizasyon algoritmalarının başarılı değerler elde ettiği görülmüştür
To solve problems encountered in real life, we sometimes need optimization algorithms. Some of these problems have single objective, while others have multiple objectives. If there is a single objective, the problem is defined as a single-objective optimization problem and if there are more than one objective it is called multi-objective optimization problem. Land Consolidation (LC) studies are aimed at giving small and scattered plots large and together. It can be defined as a multi objective optimization problem due to the fact that there are more than one criteria in the Reallocation stage, which is one of the stages of the LC study. In this study, one of the multi objective optimization techniques, PESA-II, NSGA-II and Hybrid NSGA-II algorithms, is applied to the reallocation problem. The results are comparable with the studies in the literature. When the results are analyzed, it was seen that multi-objective optimization algorithms had achieved successful results.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtA0xMDoqst-3uSbPCDmod8Mk_KRnASGbqgQBMR-OMT_0
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1077
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
634912.pdf3.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

116
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.