Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/764
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKansun, Gürsel-
dc.contributor.authorAfzali, Ahmad Omid-
dc.contributor.authorÜçgün, Fatih-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:29:56Z-
dc.date.available2021-12-13T10:29:56Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2148-2683-
dc.identifier.issn2148-2683-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31590/ejosat.araconf68-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZMk1UVXhNUT09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/764-
dc.description.abstractThe study is located in vicinity of Taşbasamak, Tazekent, Davut, Boyalan, Kuşburnu and Ulukent villages in the south of Diyadin district of Ağrı city. In the study area, Paleozoic aged Batıbeyli metamorphites which consist of crystallized limestones which contain calc-schist interlevels are observed at the bottom. The Upper Miocene aged Alibonca formation composed of conglomerate, trachyandesitic tuff-agglomerate, sandy limestone, marl, dolomite-dolomitic limestone and lacustrine limestone are located unconformably on these metamorphites. Upper Miocene aged Sekirdağ volcanites consisting of dacitic - rhyodacitic tuffs, agglomerates and lavas are observed by lateral - vertical transition over the Alibonca formation. Higher up, Lower Pliocene aged Solhan volcanites are composed of alkaline basaltic lavas are observed. The Solhan volcanites are covered by Upper Pliocene aged Hamur volcanites consisting of trachyandesitic lava and ignimbrite. Higher up, Upper Pliocene-Pleistocene aged Kale pyroclastics consisting of lapilli tuff, ash, volcanic bomb, slag and agglomerate with alkaline basalt composition are observed. These pyrolastics are covered by Upper Pliocene-Pleistocene aged Tutak volcanites which are composed of alkaline basalts. At the top, travertine and alluvium are found. Calcite + dolomite ± quartz ± muscovite mineral paragenesis is observed in metacarbonates belonging to Batıbeyli metamorphites. The tuffs belonging to the Kuşburnu pyroclastic member include quartz, plagioclase, sanidine, clinopyroxene (diopside/augite), biotite, amphibole (hornblende), sphene, opaque mineral, volcanic glass and litic fragment. These tuffs were named as lapillistone and ash tuff “according to grain size”, trachyandesite tuff “according to composition and grain size”, lapillistone, ash tuff and lapilli tuff “accoding to percentage distribution of grains” and vitric tuff “according to glass-crystals-lithic fragments composition”. The tuffs of Sekirdağ volcanites contain quartz, plagioclase, sanidine, biotite, amphibole (hornblende), opaque mineral, volcanic glass and litic fragment. The dacitic and rhyodacitic lavas belonging to these volcantecs include quartz, plagioclase, sanidine, biotite, amphibole (hornblende), opaque mineral, plagioclase microlites and volcanic glass. Tuffs belonging to Sekirdağ volcanites were named as lapillistone and ash tuff “according to grain size”, rhyodacitic tuff and dacitic tuff “according to composition and grain size”, lapillistone and ash tuff “according to percentage distribution of grains” and vitric tuff “according to glass-crystals-lithic fragments”. Alkaline basalts of Solhan volcanites include quartz, olivine, clinopyroxene (diopside/augite), apatite, opaque mineral and plagioclase microlites. Plagioclase, sanidine, amphibole (hornblende), clinopyroxene (diopside/augite), apatite, opaque mineral, plagioclase and sanidine microlites are observed in trachyandesites belonging to Tazekent trachyandesite member. Plagioclase, hornblende, clinopyroxene, sanidine, pumice fragments, litic fragments and volcanic glass are located in ignimbirites belonging to Dalören ignimbirite member. The tuffs of Kale pyroclastics include plagioclase, clinopyroxene (diopside/augite), olivine, opaque mineral, volcanic glass and litic fragment. Agglomerates of Kale pyroclastics include plagioclase, olivine, clinopyroxen (diopside/augite), orthopyroxen (enstatite), apatite, opaque mineral, volcanic glass and litic fragment. These tuffs were named as lapillistone “according to grain size”, basaltic tuff “according to composition and grain size”, lapilli tuff “according to percentage distribution of grains” and vitric tuff “according to glass-crystals-lithic fragments composition”. The agglomerate is in basaltic agglomerate composition “according to composition and grain size”. Alkali basalts belonging to Tutak volcanites include plagioclase, olivine, clinopyroxen (diopside/augite), orthoproxen (enstatite), apatite, opaque mineral and plagioclase microlites.en_US
dc.description.abstractİnceleme alanı Ağrı ili Diyadin ilçesinin güneyinde Taşbasamak, Tazekent, Davut, Boyalan, Kuşburnu ve Ulukent köyleri civarında yeralır. Çalışma alanında tabanda, kalkşist aradüzeyli kristalize kireçtaşlarından yapılı olan Paleozoyik yaşlı Batıbeyli metamorfitleri gözlenir. Bunun üzerinde konglomera, trakiandezitik bileşimli tüf-aglomera, kumlu kireçtaşı, marn, dolomit-dolomitik kireçtaşı ve gölsel kireçtaşından yapılı Üst Miyosen yaşlı Alibonca formasyonu uyumsuzlukla yeralır. Alibonca formasyonu üzerinde dasitik – riyodasitik bileşimli tüf, aglomera ve lavlardan oluşan Üst Miyosen yaşlı Sekirdağ volkanitleri yanal-düşey geçişle gözlenir. Üste doğru alkali bazaltik lavlardan oluşan Alt Pliyosen yaşlı Solhan volkanitleri yeralır. Solhan volkanitleri trakiandezitik lav ve ignimbiritten oluşan Üst Pliyosen yaşlı Hamur volkanitleri tarafından örtülmüştür. Üste doğru alkali bazalt bileşimli lapilli tüfü, kül, volkan bombası, cüruf ve aglomeradan oluşan Üst Pliyosen-Pleistosen yaşlı Kale proklastikleri gözlenir. Bu proklastikler alkali bazaltlardan oluşan Üst Pliyosen-Pleistosen yaşlı Tutak volkanitleri tarafından örtülür. En üstte ise traverten ve alüvyonlar yeralır. Batıbeyli metamorfitlerine ait metakarbonatlarda kalsit + dolomit ? kuvars ? muskovit mineral parajenezi gözlenir. Kuşburnu proklastik üyesine ait tüfler kuvars, plajioklas, sanidin, klinoproksen (diyopsit/ojit), biyotit, amfibol (hornblend), sfen, opak mineral, volkanik cam ve kayaç parçası içerir. Bu tüfler “tane boyuna göre” lapilli kayacı ve kül tüfü, “bileşim ve tane boyuna göre” trakiandezitik tüf, “tanelerin yüzde dağılımına göre” lapilli kayacı, kül tüfü ve lapilli tüfü, “cam-kristaller-kayaç parçaları bileşimine göre” vitrik tüf olarak adlandırılmıştır. Sekirdağ volkanitlerine ait tüfler kuvars, plajioklas, sanidin, biyotit, amfibol (hornblend), opak mineral volkanik cam ve kayaç parçası içerir. Bu volkanitlere ait dasitik ve riyodasitik lavlar kuvars, plajioklas, sanidin, biyotit, amfibol (hornblend), opak mineral plajioklas mikrolitleri ve volkanik cam içerir. Sekirdağ volkanitlerine ait tüfler “tane boyuna göre” lapilli kayacı ve kül tüfü, “bileşim ve tane boyuna göre” riyodasitik tüf ve dasitik tüf, “tanelerin yüzde dağılımına göre” lapilli kayacı ve kül tüfü, “cam-kristaller-kayaç parçaları bileşimine göre” vitrik tüf olarak adlandırılmıştır. Solhan volkanitlerine ait alkali bazaltlar kuvars, olivin, klinoproksen (diyopsit/ojit), apatit, opak mineral ve plajioklas mikrolitleri içerir. Tazekent trakiandezit üyesine ait trakiandezitler içerisinde plajioklas, sanidin, amfibol (hornblend), klinoproksen (diyopsit/ojit), apatit, opak mineral, plajioklas ve sanidin mikrolitleri gözlenir. Dalören ignimbirit üyesine ait ignimbiritler içerisinde plajioklas, hornblend, klinoproksen, sanidin, pomza parçaları, kayaç parçaları ve volkanik cam yeralır. Kale proklastiklerine ait tüfler plajioklas, klinoproksen (diyopsit/ojit), olivin, opak mineral, volkanik cam ve kayaç parçası içerir. Kale proklastiklerine ait aglomeralar plajioklas, olivine, klinoproksen (diyopsit/ojit), ortoproksen (enstatit), apatit, opak mineral, volkanik cam ve kayaç parçası içerir. Bu tüfler “tane boyuna göre” lapilli kayacı, “bileşim ve tane boyuna göre” bazaltik tüf, “tanelerin yüzde dağılımına göre” lapilli tüfü, “cam-kristaller-kayaç parçaları bileşimine göre” vitrik tüf olarak adlandırılmıştır. Aglomera ise “bileşim ve tane boyuna göre” bazaltik aglomera bileşimindedir. Tutak volkanitlerine ait alkali bazaltlar plajioklas, olivin, klinoproksen (diyopsit/ojit), ortoproksen (enstatit), apatit, opak mineral ve plajioklas mikrolitleri içerir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleThe Stratigraphic and Petrographic Properties of the Rocks in Davut – Tazekent Vicinity, Diyadin-Ağrı-Turkeyen_US
dc.title.alternativeDavut – Tazekent Civarındaki Kayaçların Stratigrafik ve Petrografik Özellikleri, Diyadin-Ağrı-Türkiyeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.31590/ejosat.araconf68-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issueEjosat Özel Sayı 2020 (ARACONF)en_US
dc.identifier.startpage528en_US
dc.identifier.endpage551en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid366151en_US
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.07. Department of Geological Engineering-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
f80dd3c6-a2ac-4532-8996-ea2f3e555493.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

26
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.