Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/577
Title: Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği
Other Titles: Impact of Land Consolidation Projects on Land Fragmentation Change: The Case of Turkey and Poland
Authors: Ertunç, Ela
Janus, Jaroslaw
Issue Date: 2021
Abstract: Tarım arazilerinin parçalanması tüm dünyada yaygın bir problemdir ve bu problem tarım işletmeleri için arazi kullanımının, sürdürülebilir tarım ve rasyonel tarımsal kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Arazi Toplulaştırması, arazi parçalanma etkilerini ortadan kaldırmak için parsellerin yeniden tahsisini içerir. Arazi Toplulaştırma projelerinden beklenen toplulaştırma sonrasında işletmelerin parsel sayılarını mümkün olduğunca en aza indirmektir. Böylece, Arazi Toplulaştırma projeleri ile arazi parçalılığı ve bununla birlikte işçilik, yol, sulama, bakım gibi girdiler azalmakta ve bu projelerden sağlanan verimi oldukça artırmaktadır. Bu nedenle arazi parçalılığının ölçülmesi, Arazi Toplulaştırma projelerinin planlanmasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde önemlidir. Arazi parçalılığı değerlendirilirken belirli bir işletmenin sahip olduğu parseller arasındaki mesafe faktörü dikkate alınmalıdır. Çünkü arazi parçalanması birçok parametreye dayanan mekânsal bir olgudur. Bundan dolayı, arazi parçalılığını belirlemede daha doğru bir yaklaşım için mekânsal yapının dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Arazi Toplulaştırma öncesi ve sonrası parsellerin mekânsal dağılımını göz önünde bulundurarak Arazi Toplulaştırma projelerinin arazi parçalılığı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir. Bunun içinde Türkiye ve Polonya’dan birer uygulama alanı üzerinde Arazi Toplulaştırmanın arazi parçalılığına etkisi incelenmiştir. Arazi parçalılığını ölçmek için; Average distance of a hectare indeksi, Grouping indeks, Structural indeks, Scattering indeks, Januszewski indeks ve Simmons’s indeks’leri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre arazi toplulaştırma projeleri sonucunda arazi parçalanmasının azaldığını göstermektedir. Ayrıca Arazi Toplulaştırma projelerinde arazi parçalılığın ölçülmesinde parseller arasındaki mesafeyi dikkate alan arazi parçalılık indesklerinin (Average distance of a hectare indeksi, Grouping indeks, Structural indeks, Scattering indeks) kullanımı önerilmektedir.
The fragmentation of agricultural land is a widespread problem all over the world and this problem is one of the biggest barriers to land use, sustainable agriculture and rational agricultural development for agricultural holdings. Land Consolidation includes the reallocation of plots to eliminate the effects of land fragmentation. What is expected from land consolidation projects is to minimize the number of parcels owned by holdings after consolidation as much as possible. Thus, with LC projects, land fragmentation and with it, inputs such as labor, roads, irrigation and maintenance are reduced and the effectiveness of these projects increases considerably. Therefore, measuring land fragmentation is significant in planning and evaluating the results of land consolidation projects. The distance factor between the parcels owned by a particular holding should be taken into account while evaluating the land fragmentation. Because, land fragmentation is a spatial phenomenon based on many parameters. Therefore, the spatial structure needs to be taken into account for a more accurate approach in determining land fragmentation. The aim of this study is to evaluate the impact of land consolidation projects on land fragmentation by considering the spatial distribution of plots before and after land consolidation. Therefore, the effect of land consolidation on land fragmentation was examined on two application areas from Turkey and Poland. The Average distance of a hectare index, Grouping index, Structural index, Scattering index, Januszewski index and Simmons’s index were used to measure land fragmentation. According to the results obtained, it shows that land fragmentation has decreased as a result of land consolidation projects. In addition, it is recommended to use land fragmentation indexes (Average distance of a hectare index, Grouping index, Structural index, Scattering index) that take into account the distance between parcels in the measurement of land fragmentation in Land Consolidation projects.
URI: https://doi.org/10.30910/turkjans.775227
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRNNU5EVXhNUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/577
ISSN: 2148-3647
2148-3647
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
fd4d41c9-c5e4-4c84-997d-b2f0255e3b6e.pdf690.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

22
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.