Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5507
Title: Güney Türkiye’de Hadim Napı Serpuhoviyen-Başkıriyen Geçişini İçerisine Alan İstiflerdeki Oolitik Kireçtaşları Ve Bunların Biyostratigrafik Özellikleri
Other Titles: Oolıtıc Lımestones and Theır Biostratıgraphıc Propertıes from the Successıons Encompassing to the Serpukhovıan-Bashkırıan Boundary in Hadım Nappe, Southern Turkey
Authors: Akbaş, Melikan
Okuyucu, Cengiz
Keywords: Serpuhoviyen
Serpukhovian
Başkıriyen
Bashkirian
Oolitik Kireçtaşı
Oolitic Limestone
Hadim Napı
Hadim Nappe
Toridler
Tauride
Abstract: Toros kuşağının allokton birimlerinden biri olan Hadim Napı, Orta(?)-Geç Devoniyen-Geç Kretase zaman aralığına ait genellikle silisiklastik ara katmanlı sığ deniz karbonatlardan oluşur. Hadim Napı Serpuhoviyen-Başkıriyen istifleri Orta Toroslarda iki farklı kesitte (Yassıpınar and Gölbelen) çalışılmıştır. Serpuhoviyen-Başkıriyen geçişini içerisine alan istifler, yer yer kumtaşı arakatmanlı oolitik kireçtaşları ve zengin fusulinid foraminifer topluluklarıyla karakterizedir. Geçiş düzeyleri Eostaffella postmosquensis, E. pseudostruvei, Plectostaffella jakhensis, Pl. bogdanovkensis ve Pl. varvariensis gibi bireyleri içeren foraminifer topluluklarını kapsamaktadır. Yassıpınar ve Gölbelen kesitlerinin litostratigrafik ve fasiyes özellikleri net bir şekilde sığ denizel ortamda çökelmeyi işaret etmektedir. Hadim Napı kesitlerindeki oolitik kireçtaşı düzeyleri tüm Serpuhoviyen-Başkıriyen geçişindeki tabakalarda kılavuz bir fasiyes olarak gözlenmektedir. Hadim Napı kesitlerinde yaygın olarak gözlenen bu oolitik kireçtaşları Güney Urallar ve Doğu Avrupa Platformunun güneydoğu kenarındaki benzer istiflerle oldukça uyumludur.
Hadim Nappe which is one of the allochthonous units of Tauride belt includes a complete successions from Middle(?)-Late Devonian to Late Cretaceous time interval including mainly shallow marine carbonates with siliciclastic intercalations. The SerpukhovianBashkirian successions of the Hadim Nappe have been studied in two different sections (Yassıpınar and Gölbelen) from the central Taurides. The successions encompassing to the Serpukhovian-Bashkirian boundary interval are characterized by oolitic limestone and rare sandstone intercalations with diverse assemblages of fusulinid foraminifera. The boundary interval is composed of foraminiferal assemblages such as Eostaffella postmosquensis, E. pseudostruvei, Plectostaffella jakhensis, Pl. bogdanovkensis and Pl. varvariensis. The lithostratigraphic and facies properties of the Yassıpınar and the Gölbelen sections clearly indicate a shallow marine deposition. The occurrence of oolitic limestones in Hadim Nappe sections have been observed as a marker facies indicating to the Serpukhovian-Bashkirian boundary interval. A wide distribution of these oolitic limestones in Hadim Nappe sections correlates well to the similar successions in the southern Urals and southeastern margin of the East European Platform.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5507
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
III.-BILMES-EN-2019-Abstract-Proceedings-Book.pdf200.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.