Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5116
Title: Kentsel Yaşam Çevresi Özelliklerinin Adil ve Eşit Dağılımı: Ankara’da Ruh Sağlığı Tanıları Üzerinden Bir Mekânsal Değerlendirme
Other Titles: Equal and Fair Distribution of Urban Living Environment Features: A Spatial Evaluation Based on Mental Health Diagnoses in Ankara
Authors: Şimşekoğlu, Vesile
Özüduru, Burcu Halide
Keywords: Ankara
Kent hakkı
Kentsel sağlık
Ruhsal sağlık
Yaşam çevresi
Right to the city
Urban health
mental health
Living environment
Publisher: TMMOB Şehir Plancıları Odası
Abstract: Yaşam çevrelerinin farklı fiziksel özellikleri ile doğa ve toplum adına ‘ortak fayda’ya; ‘kamu yararı’ ve ‘eşitlik’ ilkelerini gözeterek tüm bireylere, topluma ve kentsel çevreye etki etmesi ve belli bir seviyede yaşam kalitesi sunması beklenmektedir. Son dönemde sermaye ve yatırım öncelikleri adına gelir eşitsizlikleri belirginleşmiş, ortaya çıkan yaşam çevrelerinde nüfusun ve yapılaşmanın da sürekli artması ile kent ve kentli hakkının ana unsuru olan kamusal hizmetlere erişim konusunda sosyo-mekansal eşitsizliklerin öne çıktığı görülmüştür. Bu durum sosyal ayrışmaya, adil kent kurgusu kapsamında sağlıksız yaşam çevrelerinin oluşmasına neden olmuştur. Bu araştırmanın amacı; yaşam çevresi özellikleri ile kentsel ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi istatistiksel ve mekânsal analiz yöntemleriyle değerlendirmek, mekânsal adalet ve kent hakkı bağlamında çok yönlü ilişkileri ortaya koymaktır. Bu kapsamda, literatürde ruhsal hastalıklardan anksiyete, depresyon ve alkol/ tütün kullanımına bağlı ruhsal hastalıkların hızları, Ankara ili merkez ilçelerin yerleşik alan bulunan mahalleleri örneklem alanında yaşam çevresi özelliklerinin mekânsal dağılımına bağlı olarak değerlendirilmektedir.
It is expected that different physical features of living environments, on behalf of nature and society, contribute to the “common good” while adhering to the principles of “public interest” and “equality” impacting all individuals, society, and the urban environment, and providing a certain level of quality of life. Recently, income inequalities have become more pronounced due to capital and investment priorities, and increase in population and construction in the emerging urban environments. These changes caused increasing socio-spatial inequalities regarding access to public services, which is the main component of urban and citizen rights. This situation has led to social segregation and formation of unhealthy living environments within the scope of a just urban design. The aim of this research is to evaluate the relationship between living environment features and urban mental health using statistical and spatial analysis methods and to reveal multidimensional relationships in the context of spatial justice and the right to the city. In this context, the study focuses on the spatial distribution of living environment features in relation to the prevelances of mental illnesses, such as anxiety, depression, and mental illnesses associated with alcohol/tobacco use, in the sample area of the central district neighborhoods of Ankara.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5116
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
f5e99a8c-207e-4ad2-87ff-84d4a0fd5915.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 13, 2024

Download(s)

18
checked on May 13, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.