Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/476
Title: Serbest yüzey ve bir küre art izi arasındaki etkileşimlerin araştırılması
Other Titles: Investigation of interactions between a sphere wake and free surface
Authors: Doğan, Sercan
Özgören, Muammer
Okbaz, Abdulkerim
Şahin, Beşir
Akıllı, Hüseyin
Issue Date: 2018
Abstract: Bu çalışma, küre çapına göre tarif edilen Reynolds sayısının 2,5x103 ve 1x104 aralığında farklı daldırma yükseklikleri için açık bir su kanalında serbest su yüzeyi ve kürenin art izi bölgesi arasındaki akış yapısı etkileşimini sunmaktadır. Anlık ve zaman ortalaması alınmış hız alanı, akım çizgisi topolojisi, girdaplar ve hız konturları gibi akış modellerini göstermek için Parçacık Görüntülemeli Hız ölçme (PIV) ve boya görselleştirme teknikleri uygulanmıştır. Küre, serbest yüzeye kısmen daldırılma konumundan serbest yüzeyden iki küre çapı kadar aşağı doğru çeşitli daldırma konumlarına 0,25? h/D ?3,0 aralığında sabitlenmiştir. Daldırma oranı, küre alt kolunun serbest yüzey ile olan mesafesinin küre çapına oranı olarak tanımlanmıştır. Kürenin yerleştirildiği konumlara bağlı olarak, art izi bölgesinin özellikleri üç farklı akış olayı sergilemiştir. Bunlar; daldırma oranı 0,25? h/D ?1,0 aralığı için üniform akış bölgesi ve serbest yüzey arasındaki kısıtlı bir art izi bölgesi, daldırma oranı 1,25? h/D ?2,0 aralığı için serbest yüzey etkisinden dolayı simetrik olmayan akış modelleri ve daldırma oranı 2,5? h/D ?3,0 aralığı için simetrik akış yapıları olarak sınıflandırılmıştır. Akış fiziği açısından bahsedilen akış yapıları için daha detaylı sonuçlar karşılaştırılmalı olarak sunulmuş ve yorumlanmıştır.
This paper presents flow-structure interaction between a sphere wake and a free water surface for different submerged elevations in an open water channel for Reynolds numbers in the range of 2.5x103 ?Re?1x104 based on the diameter of the sphere. Particle Image Velocimetry (PIV) and dye visualization techniques were performed to demonstrate flow patterns such as instantaneous and time-averaged velocity field, streamline topology, vortices, velocity contours. The sphere was fixed at various submerged locations from the piercing the free surface case to the two sphere diameters beneath the free surface in the range of 0.25? h/D ?3.0. Here, submerged ratio was defined as ratio of bottom shoulder of the sphere from the free surface to the sphere diameter. Depending on the sphere locations, characteristics of wake region exhibit three different flow phenomena. These are classified as; a restricted wake region between the free-surface and uniform flow stream for the submerged ratios of 0.25? h/D ?1.0, unsymmetrical flow patterns due to the free surface effect for the submerged ratios of 1.25? h/D ?2.0 and symmetrical flow structures for the submerged ratios of 2.5? h/D ?3.0. More detailed results for the aforementioned flow structures from the point of flow physics were comparatively presented and interpreted.
URI: https://doi.org/10.17341/gazimmfd.453552
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnNE56UTBOQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/476
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collections
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
d57414fe-34e5-441d-943a-663d23c35b4e.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

5
checked on Dec 2, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

8
checked on Dec 4, 2023

Page view(s)

52
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

22
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.