Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4729
Title: Pestisitlerin Toksisitesinin Lepidium Sativum Test Moduyla Çevre ve İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
Authors: Özcan, Zabit
Tongur, Süheyla
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Keywords: Çevre
Environment
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Pestisit
Pesticides
İnsan
Human
Toksisite
Toxicity
Issue Date: 2019
Publisher: Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Abstract: Pestisitler, günümüzde modern tarım için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Pestisitler zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Pestisitler, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. Ancak kontrolsüz ve aşırı miktarda kullanılan pestisitler birçok çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Pestisitlerin ayrıca depolanması ve artan ilaçların bertarafı sırasında yapılan yanlışlıklar nedeniyle de çevre kirliliği oluşmaktadır. Bu durumlar nedeniyle pestisitler birçok canlı üzerinde toksik etkiye sahiptir. Pestisitin çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olması çevre mühendisliğinde araştırma konusu olmasına sebep olmuştur. Çalışmada pestisitlerin toksik analizi yapılıp değerlendirilmiştir. Çalışmamızda amaç pestisit toksisitesinin araştırılması, çevre ve insan sağlığı açısından incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilerek çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Çalışmada pestisitlerin canlılara toksiklik derecesi laboratuar çalışmalarıyla belirlenmiştir. Toksisitenin belirlenmesinde Lepidium sativum toksisite testinden yararlanılmıştır. Araştırmalara göre pestisit toksisitesinin insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde değerlere ulaştığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalara göre aldrin vb. pestisitlerin zararlarının yüksek derecelere ulaştığından dolayı kullanımı yasaklanmış bazı pestisitlerin ise kullanımına kısıtlama getirilmiştir. Yapılan Lepidium sativum toksisite testlerinde hem insektisit hem de herbisit için toksik birim değerlendirmesi sonucunda“çok toksik” olarak çıkmıştır. Çalışmada Lepidium sativum toksisite testi deneylerinin sonuçları pestisit çeşitleri bakımından incelendiğinde herbisit diye adlandırılan pestisit insektisit diye adlandırılan pestisite göre daha toksik çıkmıştır. Pestisitler çok toksik birer tehlikeli zararlı maddelerdir. Bu nedenle pestisit kullanımı bilinçli ve bu konuda bilgili insanlar tarafından yapılmalı pestisitlerin çevreye daha az zararlıları tercih edilmelidir.
Pesticides are one of the indispensable elements of modern agriculture. Pesticides are mixtures of substances or substances used to prevent, control or reduce harmful organisms. Pesticides may be a chemical agent, a biological agent such as a virus or a bacterium, an antimicrobial, a disinfectant or any other vehicle. However, uncontrolled and excessively used pesticides cause many environmental pollution. Environmental contamination is also caused by the inaccuracies of the pesticides and the disposal of the increased drugs. Because of these conditions, pesticides have a toxic effect on many living things. Pesticide is harmful to environment and human health has caused to be the subject of research in environmental engineering. In this study, toxic analysis of pesticides was performed and evaluated. The aim of our study is to investigate pesticide toxicity, to examine the environment and human health and to evaluate the results and to present solution suggestions. In the study, the degree of toxicity of pesticides to living things was determined by laboratory studies. Lepidium sativum toxicity test was used to determine toxicity. According to the researches, it has been determined that pesticide toxicity has reached values in a way to harm human and environmental health. According to the studies, pesticides such as aldrin have high levels of harm and some pesticides that have been forbidden to use have been restricted. Lepidium sativum toxicity tests have shown that toxicity of both insecticides and herbicides is very toxic. In the study, the results of Lepidium sativum toxicity test were more toxic than pesticide called pesticide insecticide when it was examined in terms of pesticide types. Pesticides are very toxic hazardous substances. Therefore, pesticide use should be made by people who are conscious and knowledgeable about this pesticides should be preferred less pests to the environment.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4729
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

26
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.