Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4480
Title: Örnek Bir Binanın Isıl ve Çevresel Performansının Autodesk Revit Simülasyon Programı ile Analizi
Authors: Tulukcu, Dilara Aytürk
Oral, Murat
Issue Date: 2021
Abstract: Enerji, ekonomik ve toplumsal gelişmenin birincil kaynağıdır ve teknolojik, demografik gelişmelere paralel olarak enerjiye olan talep artmaktadır. Bu nedenle geleceğin sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi için var olan enerjinin korunumu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi üzerine ‘enerji etkin tasarım’ kavramının projelere entegre edilmesi gerekmektedir. Çalışma, enerji etkin tasarıma ulaşma yollarını göstermesi açısından önemlidir. Çalışmada enerji etkin tasarım kavramı, Autodesk Revit programı yardımıyla Tip bir İlköğretim Okulu üzerinde detaylı olarak ele alınmıştır. Amaç: Amaç, gerek erken tasarım evresinde öngörülen kriterler çerçevesinde gerekse mevcut binalar üzerinde durum etüdü ile enerji tüketim verilerinin incelenerek, tespit edilen problemlerin iyileştirilmesine yönelik pasif sistemlerden en üst düzeyde fayda sağlamaktır. Böylelikle aktif sistemler üzerindeki yük azaltılarak enerji tüketimi en düşük seviyeye inecektir. Method: Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama; enerji tüketimi, enerji etkin yapı tasarımı, yapı bilgi modelleme, enerji simülasyonu kavramlarının literatür tarama yöntemi ile açıklanmasıdır. İkinci aşama ise; literatür taraması ile açıklanan kavramların bir ilköğretim yapısı üzerinden, Autodesk Revit Simülasyon Programı kullanılarak uygulamalı bir şekilde anlatılmasıdır. Üçüncü aşama Türkiye’de görülen farklı iklim bölgelerini temsilen seçilen beş ilde gerçekleştirilen simülasyonların sonuçlarının kıyaslanmasıdır. Bulgular: Bu bölümde örnek olarak Konya ili özelinde detaylı bir şekilde açıklanan enerji simülasyon çıktılarına dair bulgulardan bahsedilmiştir. Analiz sonuçları kapsamında; sıcaklık ve rüzgar verilerine göre pencerelerin güneye yönlendirilmesi olumlu, bir koridordan karşılıklı iki sınıfa geçiş olması nedeniyle diğer sınıf pencerelerinin kuzeye yönlendirilmek durumunda kalması olumsuz bulunmuştur. Yapı yüksekliği; yapının fonksiyonu ve yapının daha fazla ısı kaybına maruz kalmaması açısından olumludur. Aylık enerji kullanımının önemli bir kısmını HVAC (ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme) sistemleri oluşturduğu için en çok bu konu üzerinde durulmalıdır. Bunun için binanın kısa aksı hakim rüzgar yönüne verilerek havalandırma doğal yoldan artırılmalı; ısıtma ve soğutma yükü duvarlardan kaynaklandığından termal özellikleri daha yüksek bir duvar malzemesi ya da ısı yalıtım malzemesi kullanılmalıdır. Güneş ışınımını kazanabilmek için yüksek ısı yalıtımına sahip camlar seçilmek üzere pencere oranları artırılmalı aynı zamanda binanın uzun aksı doğu-batı eksenine çevrilmelidir. Ortalama nem oranları iklimin kuru olduğunu göstermektedir. Oluşturulan detaylardaki nem bariyerleri, maliyeti azaltmak adına düşük yoğunlukta tercih edilmelidir. Karbon emisyonunu azaltmak için arazinin ağaçlandırılmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliminin artırılması gerektiği saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışma tip bir projenin, enerji verimi açısından; arazinin iklim tipine bağlı olarak bulunduğu konum, topografya, etrafındaki yapılaşma, bölgede kullanılan enerji araçları gibi etkenlerdeki değişimlerden dolayı kabul edilemez olduğunu göstermektedir. Ayrıca günümüz teknolojilerinden faydalanmak üzere yapılan tasarımların daha hızlı, ekonomik ve enerji korunumunda etkili olduğu yargısına ulaşılmaktadır.
URI: https://doi.org/10.31590/ejosat.799365
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1175674
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4480
ISSN: 2148-2683
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.