Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4088
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErcan, Hatice-
dc.contributor.authorTopkafa, Mustafa-
dc.contributor.authorGülmez, Fatma-
dc.contributor.authorGöçmengil, Gönenç-
dc.date.accessioned2023-05-30T21:11:48Z-
dc.date.available2023-05-30T21:11:48Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2149-0910-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.29132/ijpas.1098481-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1101821-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/4088-
dc.description.abstractÇağımızda iklim ve ekoloji krizleri ile mücadele etmek için karbon emisyonlarının azaltılması adına yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Son 30 yıllık dönemde gerçekleştirilen öncü teorik çalışmalar, atmosfer-litosfer etkileşim süreçlerinin doğal bir sonucu olarak oluşan karbonat minerallerinin, atmosferik karbondioksitin kalıcı bertarafı bakımından büyük potansiyel taşıdığını göstermiştir. Bununla birlikte, atmosferik karbondioksitin jeolojik bertarafını hedefleyen yerel uygulamaların başarıyla gerçekleştirilmesi için, başta karbonatlaşmanın hangi kaya türlerinde ve hangi koşullarda en etkili biçimde gerçekleştirilebileceğine dair yaklaşımlarda bulunmak adına literatürdeki pek çok eksiliğin giderilmesine ihtiyaç vardır. Alp-Himalaya orojenik kuşağında yer alan Türkiye, Tetis okyasnusun kalıntılarını temsil eden ofiyolit ve ofiyolitik yığışım karmaşaları bakımından oldukça zengin bir coğrafyadır. Kuzeybatı Anadolu’da Bursa-Orhaneli civarında geniş alanlarda gözlenen Orhaneli ofiyoliti tipik bir ofiyolit istifinin bazik-ultrabazik litolojilerini oluşturan dünit, harzburjit, klinopiroksenit, gabro ve serpantinlerin yanısıra, değişik boyutlarda kireçtaşı ve şist blokları ile radyolarit ve tüflerden meydana gelir. Mostra ölçeğinde çeşitli ayrışma profilleri ve alterasyon dereceleri sergileyen dünit başlıca olivin + ortopiroksen, magnetit, serpantin, talk, spinel ve kil minerallerinden oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Orhaneli ofiyoliti dünitlerinden derlenen numuneler üzerinde kesikli reaktör düzeneğinde, CO2 tutma pontasiyellerinin belirlenmesi amacıyla reaksiyon deneylerine tâbi tutulmuşlardır. Kırıntılı ve blok olarak hazırlanan dünit örneklerinde farklı pH2-pH4 ‘ya sahip asit çözeltileri ilave edilerek bu çözeltilerden karbondioksit gazı geçirilmiştir. Deney örnekleriden yapılan mineralojik, petrografik, mikromorfolojik ve kimyasal analizler, numune yüzeyleri ile mikro süreksizlikler boyunca şiddetli alterasyon zonlarının gelişimi ve bu zonlarda manyezit ve siderit gibi Mg- ve Fe- karbonat minerallerinin kristallendiğini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, Orhaneli ofiyolitinin mostra ölçeğinde CO2 saklama potansiyelinin olabileceği ortaya koymaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofInternational Journal of Pure and Applied Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSEM-EDXen_US
dc.subjectOrhaneli Ofiyolitien_US
dc.subjectXRDen_US
dc.subjectKarbondioksit saklamaen_US
dc.subjectkesikli reaksiyon deneyien_US
dc.titleOrhaneli Ofiyolitinin Karbondioksit Saklama Potansiyelinin Araştırılması: Deneysel Bulgularen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.29132/ijpas.1098481-
dc.departmentKTÜNen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage204en_US
dc.identifier.endpage216en_US
dc.institutionauthor-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1101821en_US
dc.ktun-updatektunupdateen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept07. 04. Department of Chemistry and Chemical Processing Technologies-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.29132-ijpas.1098481-2353274.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

2
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.