Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3807
Title: Yeni nesil Zn2SnO4–GO–M (M: Mn, Co) foto katalizör kompozit yapıların sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi
Authors: Altıntaş Yıldırım, Özlem
Gökçe, İsa
Yıldırım, Mehmet Can
Ünalan, Hüsnü Emrah
Sönmezoğlu, Savaş
Öztürk, Teoman
Keywords: Fen
Mühendislik
Mühendislik
Kimya
Fen
Mühendislik
Nanobilim ve Nanoteknoloji
antibakteriyel özellik
fotokatalitik aktivite
rgo-zto kompozit
hidrotermal yöntem
zto
Issue Date: 2019
Abstract: Gerçeklestirilen projenin genel amacı, antibakteriyel malzeme üretim süreçleri üzerinde yogunlasan, yapısal ve fonksiyonel özellikler kazandırılmıs ileri malzemelerin gelistirilmesidir. Bu genel amaç kapsamında yapılan çalısmalarda yeni nesil çinko kalay oksit (ZTO) ile metal asılanmıs indirgenmis grafen oksittin (rGO-M, M=Mn-Co) olusturdugu kompozitler (ZTO-rGOM) sentezlenmistir. Kompozitlerin hastane ortamında bulunan bakterilere karsı gösterecekleri antibakteriyel özellikle dogru orantılı olan fotokatalitik aktivitelerindeki degisimler detaylı bir sekilde incelenmistir. Son olarak en iyi fotokatalitik aktivite gösteren kompozit kompozisyonlarının antibakteriyel aktivite testleri gerçeklestirilmistir. Yapılan çalısmalar üç asamada gerçeklestirilmistir; ?Projenin ilk bölümünde modifiye edilmis Hummers yöntemi ile oksitlenmis grafitin bilyeli ögütme islemiyle kısmi indirgenmesi sonucunda grafen oksit (GO) elde edilmistir. GO kimyasal indirgenme reaksiyonuna maruz bırakılıp tamamıyla indirgenmesi saglanarak rGO sentezlenmistir. Son olarak rGO yapısına düsük oranlarda (% 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ve 1.0) Co ve Mn metal ilavesi yapılarak rGO?M?lerin üretimi gerçeklestirilmistir ?Projenin ikinci bölümü ise ZTO nano yapıların hidrotermal yöntem kullanılarak sentezlenmesini kapsamaktadır. Yüksek kristallige sahip ZTO nano yapılar kontrollü ve tekrarlanabilir bir yöntem olan hidrotermal yöntemle sentezlenebilmesi için gerekli optimum deneysel sartlar sistematik bir deney çalısması ile belirlenmistir. Sentezlenen ZTO nano yapılara sentez sıcaklıgı, süresi, baslangıç kimyasallarının konsantrasyon oranı, çözelti pH?ı ve çözücü ortamı gibi deneysel parametrelerin etkisi incelenmistir. ?Optimum sentez sartlarında üretilen ZTO nanoparçacıkların hem UV ve hem de görünür ısık altında Rodamin B (RhB) boyasına karsı fotokatalitik aktiviteleri detaylı bir sekilde incelenmistir. Aktivite tayinlerinde ZTO nanoparçacıkların UV ısık altında 120 dakikada RhB boyasının %97.9?unu bozarken görünür ısıkda 400 dakikada boyanın %88.2?sini bozdugu gözlemlenmistir. Bu sonuçların ZTO nanoparçacıkların fotokatalitik aktivitelerini inceleyen literatürdeki çalısmalarla kıyaslandıgı zaman oldukça iyi sonuçlar oldugu görülmektedir. ?Projenin son bölümü ise uygulamaya yönelik olup önceki iki bölümde belirlenen optimum özelliklere sahip rGO-M ve ZTO nano yapılar ile ZTO-rGO-M kompozitlerin hidrotermal yöntemle üretilmesini içermektedir. Bu bölümde ayrıca ZTO-rGO-M kompozitlerin fotokatalitik aktivitelerinin belirlenmesi ve optimum fotokatalitik aktivite gösteren kompozit kompozisyonunun S. aureus ve E. coli bakterilerine karsı aktivitelerini belirlemek amacıyla antibakteriyel testlerinin yapılmasını kapsamaktadır. ZTO?rGO yapılarının fotokatalitik aktiviteleri incelendiginde ise ZTO?rGO?nun fotokatalitik aktivitesinin saf ZTO?ya kıyasla oldukça iyilestigi ve metal asılamanın fotokatalitik aktiviteyi optimum asılama miktarına (%1.0) kadar arttırıcı özellik gösterdigi gözlemlenmistir. ? Projenin genel amacı dogrultusunda kompozit yapıların antibakteriyel testleri disk difüzyon yöntemi ile gerçeklestirilmistir. Çalısmalar sonucunda optimum antibakteriyel özellik saglayan kompozisyonun 25 mg kompozit/mL konsantrasyonunda hazırlanan %1.0 Mn asılanmıs ZTO?rGO?Mn oldugu belirlenmistir. Antibakteriyel testlerden elde edilen sonuçlara göre ZTO?rGO-M kompozit yapıların ZTO?rGO kompozitlerle kıyaslandıgında bakterilere karsı daha aktif özellik sergilese de genel olarak zayıf bir antibakteriyel aktivite gösterdigi belirlenmistir. Bu durumun disk difüzyon yönteminin suda çözünen malzemelere daha uygun olmasından kaynaklandıgı düsünülmektedir. Antibakteriyel özelliklerin daha dogru belirlenebilmesi için uygulanan disk difüzyon yöntemi yerine; kompozitlerin ve bakterilerin solüsyon içerisinde dagıtıldıktan belirli bir süre sonra solüsyonda kalan bakteri sayısının sayılması esasına dayanan çözelti-bazlı bir yöntemle antibakteriyel özelliklerin belirlenmesi planlanmaktadır
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/621260
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3807
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
document - 2023-03-23T103647.537.pdf6.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.