Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3032
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAydın, Mevlüt-
dc.contributor.authorTürköz, Mevlüt-
dc.contributor.authorYapan, Yusuf Furkan-
dc.date.accessioned2022-10-08T20:50:49Z-
dc.date.available2022-10-08T20:50:49Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.1068631-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1106547-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3032-
dc.description.abstractBu çalışmada ultra yüksek basınç altında çalışan kalın cidarlı silindirlerin tasarımına etki eden geometrik parametreler araştırılmıştır. Bu kapsamda, 350 MPa basınç altında, tasarım parametrelerinin silindir iç yüzeyinde meydana gelen maksimum gerilmelere ve katmanlar arasındaki maksimum ara yüzey basıncına etkileri analitik ve nümerik olarak belirlenmiştir. Tasarım parametreleri sırasıyla iç silindir çapı, iç ve dış cidar kalınlıkları ile tek taraflı sıkı geçme toleransıdır. Parametrelerin etkileşimi ve sonuçların anlamlılığını araştırmak için tam faktöriyel deney tasarımı oluşturulmuştur. Sonuçlara regresyon ve varyans analizleri uygulanmıştır. Sonuç olarak silindirde oluşan maksimum gerilmeye etki eden en önemli parametrenin % 32.7 ile sıkılık toleransı olduğu bulunmuştur. İç cidar kalınlığının ise %6.2 oranla gerilme düzeyi üzerinde en az etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca kalın cidarlı silindirlerin tasarımında Sonlu Elemanlar Analizlerinin de (SEA) kullanılabilirliğini göstermek için basınç altındaki silindirlerde meydana gelen Von-Mises eşdeğer gerilmeleri ve ara yüzey basıncı SEA ile de elde edilmiştir. SEA sonuçlarının analitik sonuçlarla karşılaştırılması ile SEA’ların güvenilirlikleri belirlenmiştir. SEA’lar iki farklı (Ansys ve Solidworks) sonlu elemanlar çözücüsü kullanılarak gerçekleştirilmiş ve aralarındaki hesap farkı tespit edilmiştir. Gerilme değerinde Solidworks ve analitik çözüm arasındaki fark % 2.05 iken Ansys ve analitik çözüm arasındaki fark % 0.5 olarak hesaplanmıştır. Buradan SEA çözücülerinin her ikisinin de oldukça yüksek doğrulukta tahminlerde bulunabildiği tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKonya mühendislik bilimleri dergisi (Online)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUltra yüksek basınçen_US
dc.subjectAra yüzey basıncıen_US
dc.subjectSıkı geçmeen_US
dc.subjectSıkılık toleransıen_US
dc.subjectKatmanlı silindiren_US
dc.titleULTRA YÜKSEK BASINÇTA ÇALIŞAN KALIN CİDARLI SİLİNDİRLERİN TASARIMINA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN SAYISAL VE ANALİTİK OLARAK ARAŞTIRILMASIen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.1068631-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage412en_US
dc.identifier.endpage424en_US
dc.institutionauthorAydın, Mevlüt-
dc.institutionauthorTürköz, Mevlüt-
dc.institutionauthorYapan, Yusuf Furkan-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1106547en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept02.10. Department of Mechanical Engineering-
crisitem.author.dept02.10. Department of Mechanical Engineering-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1068631-2234249.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

52
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.