Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2842
Title: Sanal Kamusal Alanlar ve COVID-19 Pandemisi ile Değişen Kamusallık ve Kamusal Alan Algısı
Authors: Güvenç, Sevcan
Öncel, Hale
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Kamusal Alan
Bilgi Toplumu
Sanal Kamusallık
COVID-19 Pandemisi
15 Dakikalık Kentler
Public Space
İnformation Society
Virtual Publicity
COVID-19 Pandemic
15 Minutes Cities
Issue Date: 2021
Publisher: KBAM Yayınları
Abstract: Bu çalışma, kentsel kamusal alanların bilgi toplumu ve bireysellik, sanal kamusallık ve COVID 19 pandemisi çerçevesinde nasıl etkilendiği, bireylerin kamusallık algısının ne yönde şekillendiği üzerine incelemelerde bulunmaktadır. Çalışma kapsamında tarihsel gelişim sürecinde kamusal mekan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve bireyler üzerindeki etkileri, sanal kamusallık olgusu ve COVID-19 pandemisinin bu olguya nasıl etki ettiği üzerine literatür taraması yapılmış, kamusal alanlarda oluşan baskıların önüne geçmek için alternatif bir çözüm önerisi olarak 15 Dakikalık (Çeyrek Saatlik) Kentler incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın özgün yanı pandemi ile önemi anlaşılan ve geleceğin kentlerinde tartışılması gereken bir başlık olarak konut yakın çevresinde kamusal alan çözümleri için öneriler geliştirmektir.
This study examines how urban public spaces are affected within the framework of the information society and individuality, virtual publicity and the COVID-19 pandemic, and how the public perception of individuals is shaped. Within the scope of the study, a literature review was made on the development of public space, information and communication technologies in the historical development process and its effects on individuals, the phenomenon of virtual publicity and how the COVID-19 pandemic affected this phenomenon, and as an alternative solution proposal to prevent the pressures in public spaces, 15 Minutes (Quarter Hourly) Cities were examined. In this context, the original aspect of the study is to develop proposals for public space solutions in the immediate vicinity of housing, as a topic whose importance is understood with the pandemic and should be discussed in the cities of the future.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2842
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KBAM_Kitap_Şablonu_Sanal Kamusal.pdf
  Until 2030-01-01
866.28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

202
checked on Nov 29, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.