Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2821
Title: Urban Regeneration of Historic District in Metropolitan Context: Case of “Old Bè”, A District of Greater-Lomé (Togo), A Sub-Saharan Capital
Other Titles: Metropoliten Bağlamında Tarihi Bölgelerin Kentsel Dönüşümü: Alt Saharan Başkenti, Büyük -Lomé (Togo) Bölgesi, “Eski Bè” Örneği
Authors: Tchedre, Dong
Serdaroğlu Sağ, Neslihan
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Urban Regeneration
Historical and Cultural District
Suggestion for Interventions
Old Bè
Greater-Lomé
Kentsel Dönüşüm
Tarihi ve kültürel bölgeler
Müdahale Önerileri
Eski Bè
Büyük-Lomé
Issue Date: 2022
Publisher: Africania-İnönü Üniversitesi Uluslararası Afrika Araştırmaları Dergisi
Abstract: Globally in sub-Saharan Africa, and particularly in West Africa, capital cities have old districts or centers dating from the colonial or post-colonial era. Nevertheless, there is one fact that should not be overlooked. These old districts are now part of the most important elements of African cultural heritage. Faced with the various challenges generated by the strong urbanization of the African continent, the regeneration of these old cities has taken a back seat to industrialization projects and the creation of new cities. Dealing with the issue of urban regeneration of historic districts in Africa is a paradigm shift. Because in Africa, the essentially physical transformation approach resulting in restructuring, renovation, or urban rehabilitation is still perceptible. Exploring the urban regeneration approach in an old historic district and the context of a metropolitan city is the main objective of this article. Abundant literature brings together research aimed at analysing the problem of old historic districts and exploring various approaches to solutions that exist. This article aims to report on an experience of researching the digestion of solutions developed throughout this abundant literature and translating it into a unique territory different from that of the other countries. Thus, after the introduction, the context, and the methodology, it will first be a matter of taking stock and planning practices of the metropolitan context through the presentation of the Greater- Lomé. Secondly, we are zooming in on the old Bè. The history, morphology, population, education, health, and religious facilities, superstructures, infrastructure elements, and the current situation of the cultural assets to be preserved were assessed. After the assessment of the assets of the current situation, a SWOT analysis was carried out. Suggestions for interventions that should be prioritized in the regeneration were elaborated. In conclusion, it is possible to say that this article will be a small start for successful urban regeneration in the Old Bè.
Küresel olarak Sahra altı Afrika'da ve özellikle Batı Afrika'da, başkentlerin sömürge veya sömürge sonrası dönemden kalma eski bölgeleri veya merkezleri vardır. Bu eski mahallelerin artık Afrika kültürel mirasının en önemli unsurlarının bir parçası olduğu gözden kaçırılmaması gereken bir gerçektir. Afrika kıtasının güçlü kentleşmesinin yarattığı çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan bu eski şehirlerin dönüşümü, sanayileşme ve yeni şehirlerin yaratılmasının yanında arka planda kalmıştır. Afrika'daki tarihi bölgelerin kentsel dönüşümü sorunuyla uğraşmak bir paradigma kaymasıdır. Çünkü Afrika'da esasen yeniden yapılanma, renovasyon veya kentsel rehabilitasyonla sonuçlanan fiziksel dönüşüm yaklaşımı hala hissedilmektedir. Bu makalenin temel amacı, eski bir tarihi semtte kentsel dönüşüm yaklaşımını bir metropol kenti bağlamında keşfetmektir. Geniş kapsamlı literatür araştırması, eski tarihi semtlerin sorununu analiz etmeyi ve var olan çözümlere yönelik çeşitli yaklaşımları keşfetmeyi amaçlayan araştırmaları bir araya getirmektedir. Bu makale, literatürde geliştirilen çözümlerin araştırılması ve tarihi semtlerin dönüşümü konusunu diğer ülkelerden farklı, benzersiz bir bölgeye çevirme deneyimini aktarmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, giriş, bağlam ve metodolojiden sonra, öncelikle Greater-Lomé'nin tanıtımı yoluyla metropoliten bağlamın varlıklarını ve planlama pratikleri ele alınmaktadır. İkinci olarak, eski Bè'ye yakınlaşılmaktadır. Eski Be’ de korunması gereken kültür varlıklarının tarihi, morfolojisi, nüfusu, eğitim, sağlık ve dini tesisleri, üst yapıları, altyapı unsurları ve mevcut durumu değerlendirilmiştir. Mevcut duruma ait varlıkların değerlendirilmesinin ardından SWOT analizi yapılmıştır. Varlık değerlendirilmesine bağlı olarak dönüşümde öncelik verilmesi gereken müdahale önerileri detaylandırılmıştır. Sonuç olarak, bu makalenin Eski Be'de başarılı bir kentsel dönüşüm için küçük bir başlangıç olacağını söylemek mümkündür.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2821
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

14
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.