Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2549
Title: Lojistik Hizmetlerindeki Gelişimin Kentsel Mekâna Etkisi: İzmir Kemalpaşa Örneği [Article]
Other Titles: The Effect of Logistics Services Development on Urban Space: The Case of İzmir Kemalpaşa [Article]
Authors: Öztekin, Kübra
Serdaroğlu Sağ, Neslihan
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Kentsel Lojistik
Lojistik Köy
Lojistik ve Planlama
Sanayi Firmaları
Değişim
Issue Date: 2019
Publisher: Azerbaijan National Academy of Sciences
Abstract: Kentsel lojistik sistemleri kent ekonomisinin yanı sıra kentlerin fiziksel, ekonomik ve sosyal çerçevesini de etkileyen önemli faktörler haline gelmiştir. Türkiye’de kavram olarak yeni yer edinmeye başlayan bu sistem üzerine yapılan çalışmalar kentsel sorunlara da çözüm niteliği taşımaktadır. Makalenin amacı, kentsel lojistik hareketliliğin kent-bölge planlaması açısından değerlendirilerek, lojistik hareketlilik ile oluşacak değişimler ve olası problemlerin çözümüne katkıda bulunacak politikaların tartışılmasıdır. Makale, kentsel lojistik kavramının mekâna etkilerini ele alarak kentsel planlamadaki önemini, hükümet programına 2012 yılında giren ve tamamlanma sürecinde olan İzmir-Kemalpaşa Lojistik-Sanayi hizmetleri (İzmir-Kemalpaşa Lojistik Köy) kapsamında inceleyen ilk çalışma niteliğindedir. Makale nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren karma bir metodoloji ile kurgulanmıştır. Kentsel lojistik kavramına yönelik literatür çalışmasının ardından, İzmir-Kemalpaşa Lojistik köy kararının alınması ile oluşan değişime yönelik değerlendirmeler saha araştırmaları, belediye, OSB vb. kurumlar ile tez, makale ve kitap taramalarından elde edilen veriler, plan incelemeleri ve sanayi sektöründeki firmaların lojistik köy için taleplerini belirmeye yönelik anket çalışması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 75 adet firma ile yüz yüze gerçekleştirilen anketler, SPSS 25 paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Bu makale ile İzmir-Kemalpaşa Lojistik Köy kararının alınmasının ardından oluşan değişimler aktarılarak, İzmir-Manisa 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, kentsel lojistik kavramının sadece sektörel unsur olarak ele alınmaması gerekliliği, lojistik hareketliliğin mekâna etkilerinin doğru planlanması ve döngüsel yararlılık sağlaması için yapılması gerekenlere yönelik önerilerin tartışılması bakımından önem taşımaktadır.
Urban logistics systems have become important factors affecting the physical, economic and social framework of cities as well as the urban economy. The studies on this system as a concept began to gain new ground in Turkey is also quality solutions to urban problems. The aim of this article is to evaluate urban logistics mobility in terms of urban-regional planning and to discuss the changes that will occur with logistics mobility and the policies that will contribute to the solution of possible problems. This article is the first study examining the importance of the concept of urban logistics in the field of multi-faced in urban planning within the scope of İzmir-Kemalpaşa Logistics-Industrial services (İzmir-Kemalpaşa Logistics Village), which entered the government program in 2012 and is in the process of completion. The article is designed with a mixed methodology including quantitative and qualitative evaluations. After the literature study on the concept of urban logistics, assessments regarding the change that occurred with the decision of İzmir-Kemalpaşa Lojistik village were made by field research, municipality, OIZ and so on. Data obtained from the surveys of institutions, dissertations, articles and books were carried out within the framework of plan reviews and a survey to determine the demands of the companies in the industrial and logistics sectors for the logistics village. The face to face surveys conducted with 75 firms were evaluated with the help of SPSS 25 package program. With this article, the changes that occurred after the decision of İzmir-Kemalpaşa Logistics Village were transferred and İzmir Manisa Environmental Management Planning was evaluated. As a result, the necessity to consider the concept of urban logistics not only as a sectoral element is important in terms of the proper planning of the effects of logistics mobility on space and discussing the suggestions for the actions to be done in order to provide cyclical usefulness.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2549
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oztekin-serdaroğlu Sag_3281-3306.pdfTam Metin / Full Text2.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

94
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.