Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2354
Title: Geleneksel Donatılmış Betonarme Bağ Kirişlerin Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması
Other Titles: Investigation of Damage Limits of Conventional Reinforced Concrete Coupling Beams
Authors: Jamal, Rohullah
Yüksel, S. Bahadır
Issue Date: 2020
Abstract: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY, 2018)’de geleneksel donatılmış betonarme bağ kirişleri için öngörülen şekil değiştirme esaslı hasar sınırları analitik olarak incelenmiştir. Geleneksel donatılmış betonarme bağ kirişlerinin çekme ve basınç donatısı oranı, enine donatı çapı ve aralığı sabit tutulmuş net açıklık / derinlik oranı ve beton basınç dayanımını değiştirilerek SAP 2000 programı ile moment-eğrilik değerleri hesaplanmıştır. Bu çalışmada; gerçek malzeme davranışları esas alınmıştır. Elde edilen momenti-eğrilik ilişkilerinden betonarme bağ kirişlerinin elastik ötesi davranışları incelenmiştir. Geleneksel donatılmış betonarme bağ kirişi modelleri için moment-eğrilik ilişkilerinden elde edilen veriler kullanılarak TBDY, (2018)’de verilen hasar sınır değerleri betonarme bağ kiriş modelleri için hesaplanmıştır. Şekil değiştirme değerleri TBDY (2018)’de tanımlanmış olan göçmenin önlenmesi (GÖ), kontrollü hasar (KH) ve sınırlı hasar (SH) performans seviyeleri için hesaplanmıştır. Geleneksel donatılmış betonarme bağ kirişleri için üç ayrı hasar sınırı ve bu hasar sınırlarına karşı gelen birim şekil değiştirme değerleri incelenmiştir. Geleneksel donatılmış betonarme bağ kirişlerde farklı performans düzeyi için beton ve donatı çeliği birim şekil değiştirmeleri ve plastik dönmeleri hesaplanarak performans düzeyleri araştırılmıştır. GÖ ve KH performans düzeyleri için plastik dönmelerin hasar sınırları; akma eğriliği, kopma eğriliği, plastik mafsal uzunluğu, kesme açıklığı ve boyuna donatı çapının fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada; geleneksel donatılmış bağ kirişlerinin beton basınç dayanımının akma momentine (????), GÖ ve KH performans düzeyleri için plastik dönme sınırlarına (??? (????) ve ??? (??Ö) ) etkili olduğu gözlemlenmiştir. Net açıklık derinlik oranın (????/?) artırılması; geleneksel donatılmış betonarme bağ kirişlerininGÖ ve KH performans düzeyleri için izin verilen plastik dönme sınırlarına (??? (????) ve ??? (??Ö) ) ve akma durumu için yer değiştirmiş eksen dönmesi üzerine (????) etkili olduğunu ispatlanmıştır.
Deformation based damage limits of conventional reinforced concrete coupling beams were analytically investigated considering the Turkish Seismic Building Code 2018 (TSC, 2018). Moment-curvature values of the conventional reinforced concrete beams were calculated with the SAP 2000 programs by taking constant tension and compression reinforcement ratios, transverse reinforcement diameter and spacing’s and changing the net span/depth ratio and concrete compressive strengths. In this study, real material behaviour was taken into account. Inelastic behaviors of reinforced concrete coupling beams are investigated from the moment-curvature relations. The damage limit values given in TSC (2018) were calculated for reinforced concrete coupling beam models using the data obtained from moment-curvature relationships of conventionally reinforced concrete coupling beams models. Strain values are calculated for the collapse prevention (CP), controlled damage (CD) and limited damage (LD) performance levels defined in TSC (2018). Three different damage limits and unit strain values corresponding to these damage limits were examined for conventionally reinforced concrete coupling beams. The performance levels of the concrete and reinforcement steel deformations and plastic rotations were calculated for different performance levels of conventional reinforced concrete coupling beams. Damage limits of plastic rotations of the CP and CD performance levels are defined as functions of yield curvature, maximum curvature, plastic hinge length, shear length, and longitudinal reinforcement diameter. In this study; it has been observed that the concrete compressive strength affect the yield moment (????), plastic rotation limits (???(????)and ???(????)) for performance levels of CP and CD of conventional reinforced coupling beams. It is proven that the net span depth to ratio (????/?) effect the; plastic rotation limits (???(????)and ???(????)) of the CP and CD performance levels and yield chord rotation (????) for the conventional reinforced concrete coupling beams.
URI: https://doi.org/10.35193/bseufbd.726859
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJeE9EZ3hNUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2354
ISSN: 2458-7575
2458-7575
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.35193-bseufbd.726859-1071106.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

28
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.