Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2135
Title: Development of Calculation Tools for Economic Analysis Active Leakage Control and District Metered Area Methods Applied in Water Loss Management
Other Titles: SU KAYIP YÖNETİMİNDE İZOLE BÖLGE TASARIMI VE AKTİF KAÇAK KONTROLÜNÜN EKONOMİK ANALİZLERİ İÇİN HESAPLAMA ARACININ GELİŞTİRİLMESİ
Authors: Yılmaz, Salih
Fırat, Mahmut
Özdemir, Özgür
Ateş, Abdullah
Keywords: Water loss management
District metered area
Active leakage control
Economic analysis
analysis tool
Su kayıp yönetimi
İzole bölge
Aktif kaçak kontrolü
Ekonomik analiz
Hesaplama aracı
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Leaks occurring in distribution systems have important technical, social and economic impacts. In order to reduce these impacts, the most appropriate prevention methods should be selected based on suitability, applicability and economic criteria. In this study, it is aimed to develop an economic analysis structure for isolated measurement zones and active leakage control methods in order to ensure sustainable water loss management and to develop a calculation tool to perform these analyzes systematically and accurately. Cost analysis of components such as required zone and number of isolation valves, field studies are performed for isolated zones. The economic analysis structure of the active leakage control includes the detection, repair and monitoring of the leak location. A web-based calculation tool has been developed to make these analyzes systematically and accurately. With this calculation tool, analysis was made for the pilot data set and the results were discussed. It is thought that this economic analysis model and calculation tool developed will constitute a reference for the basic methods of leakage management in terms of economic evaluation.
Dağıtım sistemlerinde meydana gelen sızıntıların önemli teknik, sosyal ve ekonomik etkileri olmaktadır. Bu etkilerin azaltılması için, uygunluk, uygulanabilirlik ve ekonomik ölçütler esas alınarak en uygun önleme yöntemlerinin seçilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, sürdürülebilir su kayıp yönetiminin sağlanması amacıyla, izole ölçüm bölgeleri ve aktif kaçak kontrolü yöntemleri için, ekonomik analiz yapısının oluşturulması ve bu analizlerin sistematik ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için hesaplama aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. İzole bölgeler için, gerekli bölge ve izolasyon vana sayısı, saha çalışmaları gibi bileşenlerin maliyet analizleri gerçekleştirilmektedir. Aktif kaçak kontrolü ekonomik analiz yapısında, sızıntı yerinin tespit edilmesi, onarılması ve izlenmesi faaliyetleri yer almaktadır. Bu analizlerin sistematik ve doğru bir şekilde yapılması için web tabanlı bir hesaplama aracı geliştirilmiştir. Bu hesaplama aracı ile pilot veri seti için analiz yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Geliştirilen bu ekonomik analiz modelinin ve hesaplama aracının sızıntı yönetiminin temel yöntemleri için ekonomik değerlendirme açısından referans oluşturacağı düşünülmektedir.
Description: DergiPark: 795699
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.795699
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/62624/795699
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1293430
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2135
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.795699-1293430.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

12
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.