Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2076
Title: BATCH ORDERING INVENTORY MANAGEMENT UNDER THE MIXED DEMAND INFORMATION: A CASE STUDY
Other Titles: Karışık Talep Bilgisi Kapsamında Toplu Sipariş Envanter Yönetimi: Bir Durum Çalışması
Authors: Alim, Muzaffer
Beullens, Patrick
Keywords: Inventory model
batch ordering
deterministic and stochastic demand
mix integer programming
Envanter modelleme
yığın sipariş kısıtı
deterministik ve rassal talep
matematiksel modelleme
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: This study is concerned with analysing the past demand data and development of aninventory model with demand arising from deterministic which is known in advance and random sourcessimultaneously. Two different shortages are created for each demand type and in order to prevent modelto backlog the deterministic demand, very high shortage cost is given for deterministic demand. Thenumerical value of the parameters are obtained from a real case which the inventory system of aninformation and technological organization of a university. The main difference of this study from theprevious studies is that the order amount must be in palette quantity for a deterministic and stochasticdemand inventory problem. Under this constraint, an inventory model is developed and tested withseveral datasets. Assuming lead time as constant, the value of deterministic demand present in the systemand impact of palette constraint are investigated. These investigations are compared with the status quoin the case study. It has seen that the palette quantity behaves as safety stock for high level randomdemand. Recommendations based on the impacts of advance demand information, lead time and palletquantity are presented in terms of changing in ordering costs, holding costs and service level.
Bu çalışma, geçmiş dönem talep bilgisinin ve önceden bilinen deterministik ve rassal talep bilgisininbirlikte bulunduğu stok sistemlerinin analizini konu almaktadır. Herbir talep bilgisi için iki farklı talebikarşılayamama maliyeti belirlenmiş olup deterministik talebe verilen yüksek talep karşılayamamamaliyeti bu tip talebin zamanında karşılanmamasını oldukça güç hale getirmektedir. Kullanılan verilerbir üniversitenin bilgi teknolojilerinden sorumlu olan birimden alınmıştır. Bu çalışmanın literatürdekidiğer çalışmalardan farkı aynı anda hem deterministik hem de rassal talep altında sipariş miktarının paletcinsinden olmasıdır. Bu kısıt altında, bir stok modeli geliştirilmiş ve farklı veriler altında sayısal olaraktest edilmiştir. Sabit tedarik süresi varsayımı altında, deterministik talebin değeri ve paletle siparişkısıtının etkileri ölçülmüştür. Bu ölçümler, mevcut durumla kıyaslanmıştır. Paletin içerik miktarınınyüksek seviyedeki rassal talep için güvenli stok olarak davrandığı gözlemlenmiştir. Değişen siparişmaliyeti, stok tutma maliyeti ve hizmet seviyeleri altında ön talep bilgisi, tedarik süresi ve palet miktarınınetkileri üzerine önerilerde bulunulmuştur.
Description: DergiPark: 599332
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.599332
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/56595/599332
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1273127
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2076
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.599332-1273127.pdf591.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

12
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.