Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2072
Title: AISI 1040 Çeliğinin Kuru ve Islak Koşullarda Delinmesinin Deneysel ve İstatistiksel İncelenmesi
Other Titles: EXPERIMENTAL AND STATISTICAL INVESTIGATION OF DRILLING OF AISI 1040 STEEL AT DRY AND WET CONDITIONS
Authors: Özsoy, Murat
Özsoy, Neslihan
Keywords: Delik delme
Taguchi yöntemi
AISI 1040 çeliği
Kesme parametreleri
Yüzey pürüzlülüğü
Drilling
Taguchi method
AISI 5040 steel
Cutting parameters
Surface roughness
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: AISI 1040 çeliği, makine ve imalat sanayinde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli makine parçası,otomotiv parçası, kalıp ve diğer birçok alanda yer alan bir malzemedir. Son yıllarda işleme alanındakiteknolojik gelişmeler, işleme performansını etkileyen birçok soruna yol açmıştır. Delme en önemli işlemeoperasyonlarından biridir. Bu çalışmada kesme hızı (15, 20 m/dak), diş başı ilerleme (0.1, 0.15 mm/diş),matkap tipi (HSS-E, HSS-E TiN kaplı), delme stili (standart, gagalama) ve soğutma tipi (sıvı, hava) gibidelme parametrelerinin etkisi AISI 1040 çeliği üzerinde incelendi. Parametrelerin yüzey pürüzlülüğüüzerindeki etkileri araştırıldı. Deneyler L8 ortogonal dizisine göre planlandı. Taguchi’nin Sinyal/Gürültüanalizi ile optimum koşullar bulundu. Sonuçların ölçülen/hesaplanan değerlerinin dağılımını belirlemekiçin olasılık analizi yapıldı. Son olarak, optimizasyonun başarısını kontrol etmek için doğrulama testleriyapıldı. Yüzey pürüzlülüğü için en uygun koşullar A1B2C2D1E2'de gözlenmiştir (yani, kesme hızı:15m/dak, diş başı ilerleme: 0,15mm/diş, soğutma tipi: sıvı, delme tipi: standart ve matkap tipi: HSS-ETiNkaplı).
AISI 1040 steel is widely used in the machinery and manufacturing industries and is usedin a variety of machine parts, automotive parts, molds, fixtures and many other areas. Technologicaldevelopments in the field of machining in recent years have led to many problems affecting machiningperformance. Drilling is one of the most important machining operations. In this study effect of drillingparameters such as cutting speed (15, 20 m/min), feed rate (0.1, 0.15 mm/tooth), type of drill (HSS-E, HSSETiN coated), drilling type (standard, pecking) and cooling type (liquid, air) were examined on AISI 1040steel. Parameters’ effects on surface roughness were investigated. Experiments were planned according toL8 orthogonal array. Optimum conditions were found via Taguchi’s Signal/Noise analysis. Probabilityanalysis was performed to discover the distribution of the measured/calculated values of the results.Lastly, confirmation tests were conducted to control the success of the optimization. The optimalconditions for surface roughness were observed at A1B2C2D1E2 (i.e., cutting speed: 15m/min, feed rate:0.15mm/tooth, cooling type: liquid, drilling type: standard, and type of drill: HSS-ETiN coated).
Description: DergiPark: 640786
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.640786
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/640786
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1133761
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2072
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.640786-1133761.pdf555.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

26
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.