Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2065
Title: ZEMİNLERDE TEK FAZLI GEOPOLİMERİZASYON UYGULAMASI VE GEOPOLİMERİZASYONUN SERBEST BASINÇ MUKAVEMETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Other Titles: A Single Phase Geopolimerization Application In Soils And The Effect Of Geopolimerization On The Unconfined Compressive Strength
Authors: Eskişar, Tuğba
Aksu, Gizem
Keywords: Kil
Killi kum
Kum
Aktivatör
Serbest basınç mukavemeti
Clay
Clayey sand
Sand
Activator
Unconfined compressive strength
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu çalışmada likit aktivatörler ile yapılan tek fazlı geopolimerizasyon sonucu kil, killi kum, kumzeminlerde gözlenen mukavemet değişimleri incelenmiştir. Örnek grupları deney planına uygun olarak 7günden 90 güne değişen sürelerde küre tabi tutulmuştur. Geopolimerizasyon metodunun, aktivatöriçeriğinin ve oranlarının, kür sürelerinin ve donma-çözünme çevrimlerinin serbest basınç mukavemetiüzerindeki etkisi belirlenmiştir. Farklı likit aktivatör içeriklerinin başarısının, zeminin türü vegeopolimerizasyon metodundan önemli ölçüde etkilendiği bulunmuştur. Kum ve killi kum örneklerindeoptimum su içeriği kadar likit aktivatör kullanılması iyileştirme sağlarken, kil zemin örneklerindeoptimum su içeriğinin yaklaşık iki katı kadar likit aktivatör kullanılması mukavemeti artırmaktadır.Mukavemet ayrıca kür süresinin uzaması ile artmaktadır. İşlem görmeyen kil zeminin mukavemeti 315kPa iken 90 gün sonunda aynı zemin örnekleri 1114 kPa mukavemete ulaşmıştır. Donma-çözünmeçevrimleri uygulanan zeminlerde ise belirgin bir mukavemet azalımı görülmüştür. En fazla mukavemetkaybı yine kil zeminlerde gözlemlenmiş ve 3 çevrim sonunda mukavemet %55 kadar azalmıştır.
In this study, single phase geopolymerization with liquid activators were applied to clay,clayey sand and sand soils and unconfined compressive strength developments due to this process wasinvestigated. The samples were subjected to curing times varying between 7 and 90 days of curing inaccordance with the experimental programme. The effects of geopolimerization metod, activator contentand rate, curing time and of freeze-thaw cycles on the unconfined compressive strength of the soils weredetermined. It has been found that the success of different liquid activator contents is significantly affectedby the type of soil and geopolymerization method. It was sufficient to treat sand and clayey sand sampleswith liquid activator amounts that are equal to the optimum water contents of the soils, while the use ofliquid activator approximately twice the optimum water content in clay soil samples was necessary toincrease the strength. The increase in the curing times also increased the strength of the samples. Whilethe untreated clay samples had an unconfined compressive strength of 315 kPa, after 90 days of curing,1114 kPa strength was observed. The application of freeze-thaw cycles decreased the strength of the soils.Major loss of strength was observed in clay soils with a decrease of %55 strength.
Description: DergiPark: 611595
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.611595
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/56595/611595
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1273126
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2065
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.611595-1273126.pdf582.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

10
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.