Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2061
Title: 1/5 Ölçekli Betonarme Çerçevelere Farklı Güçlendirme Metotları Uygulanması Üzerine Deneysel Çalışmalar
Other Titles: EXPERIMENTAL STUDIES ON 1/5 SCALED REINFORCED CONCRETE FRAMES BY USING DIFFERENT STRENGTHENED METHODS
Authors: Balık, Fatih Süleyman
Bahadir, Fatih
Keywords: Deprem davranışı
Güçlendirme
Tersinir-tekrarlanır yatay yükleme
Gazbeton blok
Soğukta şekillendirilmiş çelik duvar sistemi
Seismic behavior
Strengthening
Reversed cyclic lateral loading
Autoclaved aerated concrete block
Cold formed steel wall system
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu deneyselçalışmada; mevcut yapıların özelliklerini yansıtacak şekilde 1/5 ölçekli, tekaçıklıklı ve iki katlı 5 adet betonarme çerçeve üretilmiştir. Bu çerçevelerden2 adedi referans numune olarak biri boş çerçeve diğeri gazbeton dolgu duvarlıolarak kullanılmıştır. Diğer üç adet betonarme çerçeve ise soğuktaşekillendirilmiş çelik (CFS) duvar sistemi, betonarme dolgu duvarlı ve hemdüzlem dışı betonarme duvarlı hem de betonarme kolon mantolu olarakgüçlendirilmiştir. Üretilen tüm numuneler tersinir-tekrarlanır yatay yük ve sabitdüşey yükleme altında test edilmiştir. Test numunelerine ait dayanım, rijitlikve enerji tüketme kapasiteleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır.Güçlendirilmiş numunelere ait yatay yük taşıma ve enerji tüketme kapasiteleri,referans numunelere göre daha yüksektir. Fakat soğukta şekillendirilmiş çelik(CFS) duvar sistemi ile güçlendirilen numunenin başlangıç ve maksimum yüktekirijitlik değerleri, gazbeton dolgu duvarlı (AACW) referans numuneninkinden dahadüşük olmuştur.
In this experimental study; five RC frames with a scale of 1/5, singlespans and two storey were produced so as to reflect the characteristics ofexisting structures. Two RC frames were used as the reference specimens thatwithout an infill wall and autoclaved aerated concrete blocks (AAC) infilledwall. Three of these RC frames were strengthened as CFS (Cold Formed Steel) drywallsystem, infill RC shear wall and both external RC shear wall and columnjacketing. All specimens produced were tested under reverse cyclic lateralloading and constant vertical loading. Strength, stiffness and energydissipation capacities of all test specimens are compared with each other. Thelateral load carrying capacity and energy dissipation capacities ofstrengthened specimens have occurred higher than reference specimens. Butinitial stiffness and stiffness at the max lateral load of specimenstrengthened with CFS drywall system have occurred lower than referencespecimen with AACW.
Description: DergiPark: 613898
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.613898
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/48467/613898
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/797908
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2061
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.613898-797908.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

20
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.