Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2010
Title: LEWATIT SYBRON IONAC SR 7 VE LEWATIT MP 600 REÇİNELERİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr (VI) GİDERİMİ: DENGE VE MODELLEME ÇALIŞMASI
Other Titles: Cr (VI) Removal from Aqueous Solutions by Lewatit Sybron Ionac SR 7 and Lewatit MP 600 Resins: Equilibrium and Modelling Study
Authors: Ümmetoğlu, Deniz
Pehlivan, Erol
Keywords: Reçine
Cr (VI)
Denge
Kinetik
İzoterm
Resin
Cr (VI)
Equilibrium
Kinetics
Isoterm
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu araştırmada, Lewatit MP 600 ve Lewatit Sybron Ionac SR 7 reçineleri kullanılarak Cr (VI)’nın sulu çözeltilerden giderilmesi amaçlanmıştır. Bu reçineler, Cr (VI)’nın sudan uzaklaştırılması için ideal bir tutucudur. Cr (VI) giderimi için temas süresi, başlangıç Cr (VI) konsantrasyonu, pH ve reçine miktarı gibi belirli parametrelerin denge çalışmaları üzerine etkisi incelenmiştir. Kısa sürede dengeye ulaşılarak sulu ortamdan hızlı Cr (VI) giderimi, reçinelerin Cr (VI)’yı tutma etkinliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. Lewatit MP 600 ve Lewatit SR 7 reçinelerinin, Cr (VI) iyonlarını tutmasından önce ve sonrası için Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR) ile reçinelerin karakterizasyonu ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile yüzey morfolojisi incelenmiştir. Cr (VI)’nın sulu ortamdan giderim miktarının bulunması ve reçinelerin kapasite tayini için dengede kalan Cr (VI) konsantrasyonuna karşı, reçine tarafından tutulan Cr (VI) grafikleri çizilmiştir. Grafiklere Langmuir, Freundlich, Dubinin-Raduskevich (D-R), Scatchard adsorpsiyon izoterm modelleri uygulanarak reçinelerin kapasite tayini yapılmıştır. Kullanılan reçineler için Langmuir izoterm modelinin Cr (VI) giderimi için daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Yalancı-ikinci-derece kinetik model, yalancı-birinci-derece kinetik modele göre Cr (VI) giderimi için daha uygun olmuştur. Yapılan deneylerden, bu ticari reçinelerin sulu çözeltilerden Cr (VI) uzaklaştırılması için uygun reçineler olduğu görülür ve arıtma tesislerinde kullanılması önerilir.
In this research, it was aimed to remove Cr (VI) from aqueous solutions by using Lewatit MP 600 and Lewatit Sybron Ionac SR 7 resins. These resins are an ideal scavenger for the removal of Cr (VI) from water. For Cr (VI) removal, the effects of certain parameters such as contact time, initial Cr (VI) concentration, pH and resin content on equilibrium studies were investigated. The rapid removal of Cr (VI) from the aqueous medium by reaching equilibrium in a short time showed that the Cr (VI) retention efficiency of the resins was high. Characterization of resins by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) and surface morphology by Scanning Electron Microscope (SEM) were investigated before and after Lewatit MP 600 and Lewatit SR 7 resins adsorb Cr (VI) ions. To determine the amount of Cr (VI) removal from the aqueous medium, in other words, the capacity determination of the resins, the Cr (VI) values retained by the resin against the equilibrium Cr (VI) concentration were plotted. The capacity of the resins was determined by applying Langmuir, Freundlich, Dubinin-Raduskevich (D-R), Scatchard adsorption isoterm models to the graphs. It was concluded that Langmuir isotherm model is more suitable for Cr (VI) removal for the resins used. The pseudo-second-order kinetic model was more suitable for Cr (VI) removal than the pseudo-first-order kinetic model. From the experiments, it is seen that these commercial resins are suitable resins for the removal of Cr (VI) from aqueous solutions and are recommended for use in treatment plants.
Description: DergiPark: 996652
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.996652
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/67514/996652
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1979165
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2010
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
deniz-ummetoglu.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

18
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.