Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2003
Title: Geometrical Classification of Folds in the Bozdağlar Massif (Konya, Central Anatolia)
Other Titles: BOZDAĞLAR MASİFİ’NDEKİ (KONYA, ORTA ANADOLU) KIVRIMLARIN GEOMETRİK SINIFLAMASI
Authors: Akbaş, Melikan
Eren, Yaşar
Keywords: Bozdağlar Massif
Altınekin
Meram-Dereköy
Sarayönü
Folds
Dip isogons
Fleuty classification
Bozdağlar Masifi
Altınekin
Meram-Dereköy
Sarayönü
Kıvrım
Eğim İzogonları
Fleuty Sınıflaması
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In this study, it is aimed to make geometrically classification and find formation mechanism of mesoscopic folds of that are occur in Bozdağlar Massif (Northern Konya), and to compare them. In the context of the study, nearly a hundred mesoscopic folds which are developed on metamorphic rocks were analysed in the Altınekin, Meram-Dereköy and Sarayönü regions. The folds are classified based on the dip isogons and interlimb angles. The orthogonal thickness graphs of folds were constructed, and the flattening ratios were calculated. According to the geometrical classification of the folds it is detected that the flattened parallel folds (Class 1C) are the dominant fold type in the deformed rocks of the Bozdağlar Massif, and the folds in the competent rocks are generally represented by the Class 1C, whereas the folds of intervening incompetent rocks are characterized by Class 2 and Class 3. The Flattening ratios ( ) of Class 1C folds of Altınekin area are 0.4-0.8 for competent rocks and 0.3-0.8 for incompetent rocks. In the Meram-Dereköy area these ratio ( ) vary between 0.5 to 0.8 for folds in the competent rocks. The Class 1C folds that are observed in the vicinity of the Sarayönü area show 0.7 to 0.9 flattening value ( ). According to the Fleuty classification, it was determined that in accordance with flattening rates, folds developed as open, narrow and tight folds in all three regions, except only open folds did not develop in the Meram-Dereköy region.
Bu çalışmada Bozdağlar Masifi’ndeki (Konya Kuzeyi) deforme kayaçlarda gözlenen kıvrımların geometrik sınıflamaları ve oluşum mekanizması açısından birbirleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır.Altınekin, Meram-Dereköy ve Sarayönü bölgelerindeki Paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlarda gelişen toplamda yüze yakın kıvrım analiz edilerek eğim izogonları ve kanatlar arası açıya göre sınıflandırılmıştır.Dikey kalınlık grafikleri oluşturulan kıvrımlar için yassılma oranları hesaplanmıştır. Çalışma alanlarında yapılan geometrik sınıflamalarla, bölgede yassılmış paralel kıvrımların egemen olduğu ve kompetent tabakaların sınıf 1C, inkompetent tabakaların sınıf 2 ve sınıf 3 türü kıvrımlar oluşturacak şekilde kıvrımlandıkları görülmüştür. Altınekin bölgesindeki yassılmış sınıf 1C türü kıvrımlara ait yassılma oranları ( ) kompetent (dayanımlı) tabakalar için 0.4-0.8, inkompetent (dayanımsız) tabakalar için 0.3-0.8, Meram-Dereköy bölgesindeki yassılmış sınıf 1C türü kıvrımlara ait yassılma oranı ( ) kompetent tabakalar için 0.5-0.8, Sarayönü bölgesindeki yassılmış sınıf 1C türü kıvrımlara ait yassılma oranı ( ) kompetent tabakalar için 0.7-0.9 aralığındadır. Yapılan Fleuty sınıflamasına göre ise yassılma oranlarıyla uyumlu olarak kıvrımların her üç bölgede benzer şekilde açık, dar ve sıkışık kıvrımlar olarak geliştiği, sadece Meram-Dereköy bölgesinde açık kıvrım gelişmediği belirlenmiştir.
Description: DergiPark: 845109
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.845109
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/62624/845109
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1462482
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2003
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.845109-1462482.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

38
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.