Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1994
Title: RESEARCHING THE EFFECTS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES ON THE ETHICAL ATTITUDE LEVEL OF GEOMATICS ENGINEERING STUDENTS
Other Titles: Sosyo-Demografik Değişkenlerin Harita Mühendisliği Öğrencilerinin Etik Tutum Düzeyine Etkilerinin Araştırılması
Authors: İnam, Şaban
Akdeniz, Halil Burak
Keywords: Engineering ethics
Socio-demographic variables
Engineering education
Ethical values
Mühendislik etiği
Sosyo-demografik değişkenler
Mühendislik eğitimi
Etik değerler
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: The importance of ethical behaviour has increased gradually in today's business life, and people who are unaware of ethical rules and requirements are not preferred by employers, customers and employees has been observed. For this purpose, the course of engineering ethics (professional ethics) was put into the syllabus as compulsory for geomatics engineering students undergraduate and graduate education programs in Turkey by Higher Education Council in order to teach ethic principals and professional responsibility and to gain the ability to query professional dilemmas. This study was planned to examine the engineering ethics attitude levels of geomatics engineering students taking the professional ethics course, and to determine the effect of socio-demographic variables on the attitude levels of engineering ethics. The sample of the study consisted of 224 students who voluntarily participated in the survey. In the research, Engineering Ethics Scale and Socio-Demographic Data Collection Form consisting of 21 items were used. In the analysis of the data, number / percentage analysis, Shapiro Wilk, Mann Whitney U, Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests with Bonferroni correction were used. Significance level was accepted as 0.05 in statistical analysis. In the study, it was determined that the students who took the professional ethics course had high engineering ethics attitude levels, and there was a statistically significant relationship between the variables of gender, age and socio-economic status and engineering ethics attitude levels.
Günümüz iş hayatında etik davranışların önemi giderek artmış; etik kurallar ve gerekliliklerin bilincinde olmayan kişilerin işverenler, müşteriler ve çalışanlar tarafından tercih edilmediği anlaşılmaktadır. Bu amaçla, Yükseköğretim Kurumu tarafından Türkiye’de harita mühendisliği lisans ve lisansüstü eğitim programlarındaki öğrencilere mühendislik etiği (mesleki etik) dersi zorunlu okutularak, öğrencinin “etik ilkeleri, mesleki sorumluluğu öğrenmesi ve mesleki ikilemleri sorgulaması yeteneğini kazanması” hedeflenmiştir. Bu çalışma, mesleki etik dersini alan harita mühendisliği öğrencilerinin mühendislik etiği tutum düzeylerini incelemek, sosyo-demografik değişkenlerin mühendislik etiği tutum düzeylerine olan etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, ankete gönüllü katılan 224 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, 21 maddeden oluşan Mühendislik Etiği Ölçeği ve Sosyo-Demografik Veri Toplama Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde; sayı/yüzde analizi, Shapiro Wilk, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada, mesleki etik dersini alan öğrencilerin mühendislik etiği tutum düzeylerinin yüksek olduğu, cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik durum değişkenleri ile mühendislik etiği tutum düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Description: DergiPark: 998716
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.998716
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/66048/998716
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1987134
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1994
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.998716-1987134.pdf751.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

20
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.