Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1985
Title: BİR HİDROLİK DERİN ÇEKME PRES MAKİNESİNİN PLC TABANLI BULANIK MANTIK KONTROLÜ VE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMASI
Other Titles: PLC Based Fuzzy Logic Control Of A Hydraulic Deep Draw Press Machine
Authors: Aydoğdu, Ömer
Çatkafa, Ahmet
Keywords: Bulanık Mantık
PLC
Derin Çekme Pres Makinesi
Hidrolik Pres
Servo Pres
Endüstri 4.0
Deep Drawing Press Machine
Fuzzy Logic
Hydraulic Press
Industry 4.0
Servo Press
PLC
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu makalede bir derin çekme pres makinesinin PLCtabanlı bulanık mantık kontrolü gerçekleştirilmiştir. PLC ortamında BulanıkMantık Denetleyiciler için bulanıklaştırma, çıkarım işlemi ve durulaştırmaadımları ayrı bloklar olarak gerçekleştirilmiş, blokların program dâhilindeyürütülmesi ile kontrol işlemi gerçekleştirilmiştir. PLC ortamında gerçekleştirilenbulanık mantık kontrol programı, derin çekme pres makinasında uygulanmış vekarşılaştırma amaçlı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca hidrolik derin çekme presmakineleri için Endüstri 4.0 kavramı incelenmiş, mevcut sistemlerlekarşılaştırılması yapılmış ve mevcut sistemlerin Endüstri 4.0’a uyumları elealınmıştır. Çalışmada, proje kapsamında iki farklı hidrolik derin çekme presmakinesi ele alınmıştır. Bunlardan biri klasik olarak kontrol edilen AC motortahrikli sabit devir ve debide olan hidrolik güç ünitesi ile çalışan birprestir. Diğer makine ise servo motor tahrikli değişken debili hidrolikpompanın bulunduğu hidrolik güç ünitesi ile çalışan sistemdir. Bu iki sistemarasında belirli özellikler için kıyaslama yapılarak Endüstri 4.0 uyumu veüstünlüğü somutlaştırılmaya çalışılmıştır.
In this article, PLC based fuzzy logic controlof a deep drawing press machine has been realized. In the study, blurry,inference process and clearing steps were carried out as separate blocks forFuzzy Logic Controllers in PLC environment. Fuzzy logic control programimplemented in PLC environment was applied on deep drawing press machine andcomparison results were obtained. In addition, the concept of Industry 4.0 hasbeen examined for hydraulic deep-drawing press machines, compared with existingsystems and the compliance of existing systems with Industry 4.0 has beendiscussed. In this study, two different hydraulic deep drawing press machinesare discussed. One of them is a conventional prestressed AC motor drivenstation with a constant speed and flow rate hydraulic power unit. The othermachine is a hydraulic power unit with servo motor driven variable flowhydraulic pump. A comparison between these two systems has been made forspecific features, and the convergence and superiority of Industry 4.0 has beentried to be concretized.
Description: DergiPark: 613867
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.613867
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/48467/613867
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/797868
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1985
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.613867-797868.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

22
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.