Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1681
Title: p-ter-Bütilkaliks[4]aren İmmobilize Merrifield Reçinesinin BTK Buharlarına Karşı QCM Sensör Uygulamaları
Other Titles: QCM Sensor Applications of p-tert-Butylcalix[4]arene Immobilized Merrifield Resin Towards BTX Vapors
Authors: Temel, Farabi
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmada, temel kaliks[4]aren bileşiği olan p-ter-bütilkaliks[4]aren bileşiğinin merrifield reçinesine immobilizasyonu gerçekleştirilerek polimerik kaliks[4]aren türevi (K[4]MR) elde edildi ve FT-IR ile karakterize edildi. Daha sonra, elde edilen polimerik kaliks[4]aren türevinin kloroform içerisinde çözeltisi hazırlanarak, Quartz Kristal Mikrobalance (QCM) kuvars kristaline damlatma yoluyla kaplandı. Hazırlanan sensörün, önemli Uçucu Organik Bileşiklerden (UOB) olan benzen, toluen ve ksilene (BTK) karşı frekans tepkileri ölçülerek, hassasiyet (sensitivity, S (Hz/ppm)), en düşük algılama limitleri (LOD (ppm)) gibi bir sensör için önemli olan özellikleri incelendi. Sonuçlara göre, LOD değerleri BTK buharları için sırasıyla 4,351, 2,090 ve 9,035 ppm olarak belirlendi ve insan sağlığı açısından kullanılabilirliği izin verilen maruz kalma limitleri (MKL) ve kısa süreli maruz kalma limitleri (KSMKL) ile karşılaştırıldı. Sonuç olarak, hem literatür bilgileri hem de yapılan bu çalışmanın sonuçları, kaliksaren türevlerinin kendisine özgü üç boyutlu yapısı sayesinde, UOB'lerin tespiti konusunda oldukça kullanışlı olabileceklerini gösterdi. Anahtar kelimeler: BTK, Kaliksaren, QCM, Sensör, UOB.
In this study, the immobilization of p-tert-butylcalix[4]arene on merrifield resin was performed, obtained polymeric calix[4]arene derivative (C[4]MR), and characterized by FT-IR. Then, the solution of polymeric calix[4]arene derivative in chloroform was prepared and coated on Quartz Crystal Microbalance (QCM) crystal surface by drop-casting. By studying the frequency responses of the proposed sensor towards benzene, toluene, and xylene (BTX) which are of the most important Volatile Organic Compounds (VOCs), important features for the sensor such as the sensitivity (S, Hz/ppm) and limit of detection (LOD (ppm)) were investigated. According to the results, the LOD values of the proposed sensor towards BTX were specified as 4.351, 2.090, and 9.035 ppm, respectively and compared with the permissible exposure limit (PEL) and short-them exposure limit (STEL) for human health. Finally, both literature and the results of this study showed that calixarene derivatives can be very useful in the detection of VOCs due to its unique three-dimensional structure. Keywords: BTX, Calixarene, QCM, Sensor, VOCs.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRjd09EQTFOUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1681
ISSN: 2147-3129
2147-3188
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
34f4abc5-048c-4f1d-9a9b-8a12219cf856.pdf624.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

26
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.