Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1397
Title: Şebeke Sisteminde Trihalometan Oluşum Potansiyelinin “Arcgis” İle Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation Of Trihalomethane Formation Potential In The Network System with “Arcgis”
Authors: Tongur, Süheyla
Issue Date: 2020
Abstract: Yapılan çalışmada Konya içme suyu şebeke hattının geçtiği 39 noktada bir yıl boyunca pH, bromür, bulanıklık, toplam organik karbon ve trihalometanların analizi yapılmıştır. Bu 39 noktaya ait koordinatlar haritalar üzerinde gösterilmiştir. Mekânsal veriler, analiz sonuçları ve koordinat bilgileri ‘’ARCGIS’’ programına aktarılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarının aritmetik ortalaması kullanılarak, verilerin standartlara yakınlığı veya sınır değerleri aşması durumuna göre renklendirme yapılmıştır. Parametreler TS-266 ve WHO standartlarına göre değerlendirilmiş ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olası yan etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada, Konya ili içerisinde içme suyu şebekesi üzerinde bulunan 39 noktada pH, bromür, bulanıklık, toplam karbon ve trihalometanların oluşma potansiyelleri ile ilgili mevcut durumun ortaya konması hedeflenmiştir. Şebekenin farklı noktalarından alınan numunelerin izlenmesi sonucunda hedeflenen bileşiklerden THM bileşikleri bazı noktalarda sınır değerleri aşan seviyelerde gözlenmiştir. Toplam THM olarak incelendiğinde Hatıp Depoda (numune no:9) 1 ppm seviyesinin üstüne çıkarak sınır değeri aşmıştır. THM bileşiklerinden özellikle kloroform bileşiği, bazı aylarda şebeke noktalardan Hatıp Depo (numune no:9) ve Beybes (numune no:11)’de sınır değerleri aşmıştır. Toplam Trihalometan düzeyleri en fazla Kloroforma bağlı artış gösterirken diğer üç trihalometan bileşiğinin sınır değerlerin altında olduğu saptanmıştır.
In this study, samples were taken for one year from the network line where Konya's drinking water is distributed. While selecting the sample points, thirty-nine points were chosen to represent the entire network. Sample points are numbered from one to thirty-nine from the beginning. Naming is also made on the maps in this way. The samples collected from the network were analyzed for pH, bromide, turbidity, total organic carbon and trihalomethanes (THM). The coordinates of these points are shown on the maps. Spatial data, analysis results and coordinate information were transferred to the "ARCGIS" program. By using the arithmetic mean of the analysis results, coloring was done according to whether the data were close to the standards or exceeded the limit values. Parameters were evaluated according to TS-266 and WHO standards and possible side effects on human health were tried to be revealed. In samples taken from different points of the network, THM compounds were observed at levels exceeding the limit values at some points. When analyzed as total THM, it exceeded the limit value by exceeding 1 ppm level in Hatıp Depot (sample no: 9). Especially the chloroform compound exceeded the limit values in Hatıp Depot (sample no: 9) and Beybes (sample no: 11) in some months. While total THM levels showed the highest increase due to Chloroform, the other three THM compounds were found to be below the limit values.
URI: https://doi.org/10.46810/tdfd.732302
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRRNE16QTRPQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1397
ISSN: 2149-6366
2149-6366
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
bd172297-ab3b-473e-85f8-fa7f35d04f82.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

12
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.