Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1396
Title: Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of Acute Toxicity of Some Pharmaceuticals Effects in Aquatic Environment by Toxicity Test Methods
Authors: Tongur, Süheyla
Yıldız, Sevil
Yıldırım, Rıfat
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışmanın amacı, reçeteli veya reçetesiz olarak satılabilen ve tüketimleri her geçen gün artan analjezik-antienflamatuvar ve beta-blocker grubu ilaçların laboratuvar ortamında hazırlanan sentetik atıksularının akut toksisitelerinin incelenmesidir. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanarak analiz edilecek olan bu ilaçların Lepidium sativum ve Daphnia magna toksisite testleri kullanılarak akut toksisitelerinin değerlendirilmesidir. Ayrıca kullanılan farklı biyolojik test metotlarının duyarlılık yönünden karşılaştırılması ve bu atıksuların bitki ve akuatik yaşam için toksisitesinin belirlenmesidir. Çalışmada, ilaç piyasasında kolaylıkla bulunabilen ve bununla birlikte kullanımları gitgide artan üç farklı ilaç türünün Daphnia magna ve Lepidium sativum toksisite testleri kullanılarak toksisitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Test sonuçları incelendiğinde her iki toksisite testi için farklı hassasiyetler gözlenmiştir. Kullanılan yöntemler içerisinde en hassas değerlerin elde edildiği test yönteminin Daphnia magna toksisite test metodu olduğu görülmüştür. Daphnia magna deneyinde ilaç etken maddelerinin 24 saat ve 48 saat sonraki değerleri hesaplanmıştır. Daphnia magna deneyinde sonuçların okunduğu süreler açısından karşılaştırıldığında, 24 saat sonunda okunan değerlere göre 48 saat sonunda alınan değerlerde artış olduğu tespit edilmiştir. Analjeziklerden “Flurbiprofen” etken maddesi için 24 saat ve 48 saat sonraki değerler hesaplandığında Toksik Birim değerinin “çok toksik” olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda farklı toksisite testlerinin hassasiyetlerinin de farklı olduğu görülmüştür. Bu çalışma toksisite testlerinin ilaç atıksuları üzerinde kullanılabilirliği açısından ve sonraki çalışmalara ışık tutması açısından önemlidir.
Purpose of this study, determination of toxicity effects of synthetic drug solutions (Flurbiprofen, Naproksen and Propranolol) by using toxicity test methods. In this study, Lepidium sativum and Daphnia magna toxicity tests were used as a method to determine potential harms to be caused to microbial ecology in receiver environment by synthetic pharmaceutical solutions were preparing certain concentrations as working samples. When Lepidium sativum and Daphnia magna toxicity tests results were evaluated, different sensitivities were determined for pharmaceutical wastewater samples of different properties. When Lepidium sativum and Daphnia magna toxicity test results were compared, Daphnia magna toxicity test method result was the most sensitive values. Daphnia magna toxicity test method results were compared in terms of times for 24 hours and 48 hours. It was observed that toxic values of pharmaceuticals were increased at 48 hours when compared to the values read at 24 hours. Flurbiprofen showed more toxic than other ingredients (Naproxen and Propranolol) both Lepidium sativum and Daphnia magna. In this study, for plants and aquatic life toxicity of some pharmaceuticals were determined and were compared in terms of sensitivity by using different toxicity test methods. So these studies, in terms of feasibility toxicity test methods are very important on pharmaceutical wastewaters. Also, looking from the viewpoint of next studies of toxicity will be lightning.
URI: https://doi.org/10.19113/sdufenbed.435089
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpRMk1qVXpNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1396
ISSN: 1300-7688
1308-6529
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
3f12310d-7372-4086-b23a-6b44c186ab0b.pdf356 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

16
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.