Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/990
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKara, Nail-
dc.contributor.authorMemişoğulları, Murat-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:32:17Z-
dc.date.available2021-12-13T10:32:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVqgM8w3e4iREFF-7RKq9f6zDHw0_CQQ2F3yDExmVouMN-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/990-
dc.description.abstractİnşaat ve yıkıntı atıkları Türkiye'de ve Dünya'da birçok çevresel soruna sebep olmaktadır. Bundan dolayı inşaat ve yıkıntı atıklarının geri dönüşüm sürecinden geçirilerek üretimde hammadde olarak kullanılması; çevresel sürdürebilirlik ve sosyo-ekonomik açısından büyük önem taşımaktadır. Kentlerde kullanımı giderek yaygınlaşan prefabrik beton yapı malzemeleri; eskime, yenileme, taşıma, yükleme, boşaltma vb. sebeplerle işlevsiz hale gelmekte ve bu atık malzemeler geri dönüştürülmediği takdirde birçok çevresel sorunların yanında ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada; atık halde bulunan beton parke ve bordür yapı elemanları, seri kırıcılar vasıtasıyla ayrı ayrı parçalanarak ve eşit miktarda birleştirilerek beton parke karışımına %0, 20, 40, 60, 80 ve 100 oranlarında kırmataş agrega yerine ikame edilmiştir. Her ikame oranı (%0, 20, 40, 60, 80 ve 100) için TS 2824 EN 1338'de belirtilen; boyutların ölçülmesi, buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma ve çözülmeye karşı direncin tayini, su emmenin tayini, dayanımın ölçülmesi, aşınmaya karşı direncin böhme deneyi ile ölçülmesi işlem ve deneyleri ayrıca yapılmıştır. Elde edilen deney sonuçları ışığında mevcut GDA'nın ne oranda geri dönüştürülebilir olduğu (%40) tespit edilmiş ve daha iri doğal agrega içeren diğer prefabrik beton elemanlarının da geri dönüşümünün mümkün olduğu anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractConstruction and demolition waste is causing many environmental problems in the world and in Turkey. Therefore, the construction and demolition wastes are recycled and used as raw materials in production; It is of great importance for environmental sustainability and socio-economic aspects. Prefabricated concrete building materials that are becoming more and more common in cities; aging, renovation, transportation, loading, unloading etc. If the waste materials are not recycled, they bring with them many economic problems besides environmental problems In this study, concrete paving and curb Stone structural elements, which were in the form of waste, were crushed separately by means of jack hammers and combined in equal amounts, and were added to concrete paving mixtures in theratios of 0, 20, 40, 60, 80, and 100% to substitute for crushed Stone aggregate. For each substitution rate (0, 20, 40, 60, 80, and 100%), tests and experiments of measurement of dimensions, determination of resistance to freezing and thawing together with the effect of de-icing salt, determination of water absorption, measurement of resistance, measurement of resistance to abrasion by the Böhme test, as specified in TS 2824 EN 1338, were also conducted. In the light of the test results, the degree of recyclability of existing (%40) RCA was determined and it is revealed that it is possible to recycle other prefabricated concrete elements containing larger natural aggregates.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectCivil Engineeringen_US
dc.subjectAgregaen_US
dc.subjectAggregateen_US
dc.subjectAgrega özelliklerien_US
dc.subjectAggregate porpertiesen_US
dc.subjectBetonen_US
dc.subjectConcreteen_US
dc.subjectBeton kaplamaen_US
dc.subjectConcrete pavementen_US
dc.subjectParkeen_US
dc.subjectParqueten_US
dc.subjectPrefabrike betonen_US
dc.subjectPrefabricated concreteen_US
dc.subjectPrefabrike beton bileşenleren_US
dc.subjectPrefabricated concrete componenten_US
dc.subjectYapı malzemelerien_US
dc.subjectBuilding materialsen_US
dc.subjectYeniden kazanmaen_US
dc.subjectRecyclingen_US
dc.titlePrefabrik beton yapı malzemelerinin geri dönüşüm agregası olarak beton parke yapımında kullanılabilirliğinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of usability of prefabricated concrete construction materials as recycled aggregate in concrete paving constructionen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.institutionauthorMemişoğulları, Murat-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid545256en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
545256.pdf4.08 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

192
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

280
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.