Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/990
Title: Prefabrik beton yapı malzemelerinin geri dönüşüm agregası olarak beton parke yapımında kullanılabilirliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of usability of prefabricated concrete construction materials as recycled aggregate in concrete paving construction
Authors: Kara, Nail
Memişoğulları, Murat
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Agrega
Aggregate
Agrega özellikleri
Aggregate porperties
Beton
Concrete
Beton kaplama
Concrete pavement
Parke
Parquet
Prefabrike beton
Prefabricated concrete
Prefabrike beton bileşenler
Prefabricated concrete component
Yapı malzemeleri
Building materials
Yeniden kazanma
Recycling
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: İnşaat ve yıkıntı atıkları Türkiye'de ve Dünya'da birçok çevresel soruna sebep olmaktadır. Bundan dolayı inşaat ve yıkıntı atıklarının geri dönüşüm sürecinden geçirilerek üretimde hammadde olarak kullanılması; çevresel sürdürebilirlik ve sosyo-ekonomik açısından büyük önem taşımaktadır. Kentlerde kullanımı giderek yaygınlaşan prefabrik beton yapı malzemeleri; eskime, yenileme, taşıma, yükleme, boşaltma vb. sebeplerle işlevsiz hale gelmekte ve bu atık malzemeler geri dönüştürülmediği takdirde birçok çevresel sorunların yanında ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada; atık halde bulunan beton parke ve bordür yapı elemanları, seri kırıcılar vasıtasıyla ayrı ayrı parçalanarak ve eşit miktarda birleştirilerek beton parke karışımına %0, 20, 40, 60, 80 ve 100 oranlarında kırmataş agrega yerine ikame edilmiştir. Her ikame oranı (%0, 20, 40, 60, 80 ve 100) için TS 2824 EN 1338'de belirtilen; boyutların ölçülmesi, buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma ve çözülmeye karşı direncin tayini, su emmenin tayini, dayanımın ölçülmesi, aşınmaya karşı direncin böhme deneyi ile ölçülmesi işlem ve deneyleri ayrıca yapılmıştır. Elde edilen deney sonuçları ışığında mevcut GDA'nın ne oranda geri dönüştürülebilir olduğu (%40) tespit edilmiş ve daha iri doğal agrega içeren diğer prefabrik beton elemanlarının da geri dönüşümünün mümkün olduğu anlaşılmıştır.
Construction and demolition waste is causing many environmental problems in the world and in Turkey. Therefore, the construction and demolition wastes are recycled and used as raw materials in production; It is of great importance for environmental sustainability and socio-economic aspects. Prefabricated concrete building materials that are becoming more and more common in cities; aging, renovation, transportation, loading, unloading etc. If the waste materials are not recycled, they bring with them many economic problems besides environmental problems In this study, concrete paving and curb Stone structural elements, which were in the form of waste, were crushed separately by means of jack hammers and combined in equal amounts, and were added to concrete paving mixtures in theratios of 0, 20, 40, 60, 80, and 100% to substitute for crushed Stone aggregate. For each substitution rate (0, 20, 40, 60, 80, and 100%), tests and experiments of measurement of dimensions, determination of resistance to freezing and thawing together with the effect of de-icing salt, determination of water absorption, measurement of resistance, measurement of resistance to abrasion by the Böhme test, as specified in TS 2824 EN 1338, were also conducted. In the light of the test results, the degree of recyclability of existing (%40) RCA was determined and it is revealed that it is possible to recycle other prefabricated concrete elements containing larger natural aggregates.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVqgM8w3e4iREFF-7RKq9f6zDHw0_CQQ2F3yDExmVouMN
https://hdl.handle.net/20.500.13091/990
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
545256.pdf4.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

178
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

236
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.