Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/985
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAydoğan, Salih-
dc.contributor.authorMammadov, Kamil-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:32:16Z-
dc.date.available2021-12-13T10:32:16Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH2kknDjSLPbjEs7ufRUHAFkFJNJqvXvcWSGPNzl_SqUo-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/985-
dc.description.abstractBu çalışmada Kroman Çelik Sanayii A.Ş.'ne ait tufal numunesinin kok kömürü etkisinde indirgenebilirliği araştırılmıştır. Deneyler; sıcaklığı 1600 °C'a ayarlanabilen metalurjik bir fırında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda sıcaklığın, bağlayıcı (Na-bentonit) oranının ve pelet çapının indirgeme verimine olan etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sıcaklık artışı ile doğru orantılı olarak indirgeme veriminin arttığı pelet çapı arttıkça indirgeme veriminin düştüğü ve bağlayıcı oranının indirgeme verimi üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Kinetik değerlendirme kullanılarak tufalin kok kömürü etkisinde indirgenebilirliğinin "küçülen çekirdek modeli" ile uyumlu olduğu ve "1/3ln(1-X)-[1-(1-X)-1/3]=k_d t" ile ifade edildiği belirlenmiştir. Aktivasyon enerjisi 900-1050 °C sıcaklık aralığında 444,77 kJ/mol, 1050-1150 °C sıcaklık aralığında ise 24 kJ/mol olarak hesaplanmıştır. Pelet çapının indirgeme verimine etkisi (d)-1,963 olarak hesaplanmıştır. Difüzyon modeli kullanılarak bulunan yarı ampirik model aşağıdaki gibidir. 900-1050 °C aralığı için; 1/3ln(1-X)-[1-(1-X)-1/3]=kn.(e-444770/(R.T).(d)-1,963.(Na-bentonit oranı)1).t 1050-1150 °C aralığı için; 1/3ln(1-X)-[1-(1-X)-1/3]= kn.(e-24000/(R.T).(d)-1,963.(Na-bentonit oranı)1).t olarak belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the reducibility of the steel plant scale sample of Kroman Çelik Sanayii A.Ş. under the influence of coke was investigated. Experiments were conducted using a metallurgical furnace which temperature can be adjusted to 1600° C. In this study, effects of temperature, binder ratio (Na-bentonite) and pellet diameter on reduction efficiency were investigated. According to the results, it was found that reduction efficiency increased with increasing temperature, decreased with pellet diameter increased and binder ratio has not significant effect on the reduction efficiency. Using kinetic evaluation, it was determined that the reducibility of steel plant scale under the influence of coke was compatible with the "shrinking core model". The determined model can be expressed as "1/3ln(1-X)-[1-(1-X)-1/3]=k_d t" The activation energy calculated in the temperature range of 900-1050 °C and 1050-1150 °C was found to be 444.77 kJ/mol and 24 kJ/mol, respectively. The effect of pellet diameter on reduction efficiency was determined as (d)-1,963. The semi-empirical model found using the diffusion model is presented follows. For the temperature range covering 900-1050 °C; 1/3ln(1-X)-[1-(1-X)-1/3]=kn.(e-444770/(R.T).(d)-1.963.(Na-bentonite content)1).t For the temperature range covering 1050-1150 °C; 1/3ln(1-X)-[1-(1-X)-1/3]=kn.(e-24000/(R.T).(d)-1.963.(Na-bentonite content)1).ten_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMaden Mühendisliği ve Madenciliken_US
dc.subjectMining Engineering and Miningen_US
dc.subjectİndirgemeen_US
dc.subjectKok kömürüen_US
dc.subjectPeleten_US
dc.subjectSünger demiren_US
dc.subjectTufalen_US
dc.subjectWüstiten_US
dc.subjectReductionen_US
dc.subjectCokeen_US
dc.subjectPelleten_US
dc.subjectSponge ironen_US
dc.subjectSteel plant scaleen_US
dc.subjectWustiteen_US
dc.titleDemir-çelik tesisi tufalinin kok kömürü ile indirgenebilirliğinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeDetermination of reducibility of iron and steel plant scale with cokeen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage49en_US
dc.institutionauthorMammadov, Kamil-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid617771en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
617771.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

58
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.