Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/942
Title: Harita yapımında yüksek çözünürlüklü verilerle yersel tekniklerin karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of high resolution data and local techniques in map making
Authors: Şanlıoğlu, İsmail
Küçükboz, İsmail
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Gelişen ve değişen teknoloji tüm meslek disiplinlerini etkilediği gibi Harita Mühendisliği mesleğini de yakından etkilemektedir. Bu gelişimi gözler önüne sermek için çalışmamızda geçmişten günümüze alım yöntemlerinden bahsedilmiştir. Son dönemlerde dünyada olduğu gibi ülkemizde de arazi ölçümlerinde verilerinin elde edilmesinde farklı yöntemlerin denemeleri ve uygulamaları başlamıştır. Non-metric yani metrik olmayan kameraları İnsansız Hava Araçları (İHA) üzerine monte ederek arazinin sayısal yükseklik modeli ve ortofoto haritası elde edilerek araziden gerekli verilerin toplanması ve Yersel Mobil Lazer Tarayıcı diye adlandırılan yerde hareketli araçların üstüne monte edilen lazer tarayıcısı, GPS/INS ve IMU sistemlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ölçüm tekniği bunlardan bazıları olarak sıralanabilir. Mühendislik projelerinin oluşturulması, detaylandırılması ve sonuçlanmasında aranması gereken kavramlar doğruluk, düşük maliyet ve en önemlisi zaman olarak sayılabilir. Bu sebeple, mühendislik projelerinin kısa zaman, düşük maliyet ve yüksek hassasiyet gözetilerek yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda Harita Mühendisliği alanında harita yapımında insansız hava araçlarına (İHA) yüksek çözünürlüklü kameralar ve hareketli taşıtlara lazer tarayıcı monte edilerek yüksek çözünürlüklü veriler elde edilmektedir. Elde edilen verilerin mühendislik uygulamalarında kullanılabilirliğinin tespiti, üretilecek projelerin yeni yeni yöntemler ile çeşitliliğinin artması ve gelişmeye devam eden teknoloji sayesinde kullanılan teknikler ile daha hassas, daha kısa sürede ve düşük maliyetli mühendislik uygulamaları üretilebilecektir. Bu tez kapsamında klasik yersel ölçme tekniklerle üretilen detayların, metrik olmayan kamera kullanan insansız hava araçları ve yersel mobil lazer tarayıcı gibi alternatif yöntemler kullanılarak üretilebilirliği ve doğruluğunun karşılaştırması yapılmıştır. Söz konusu alternatif yöntemler, optimum ortamlar oluşturulduğunda başarılı bir seçenek olduğu görülmüştür.
Developing and changing technology affects all professional disciplines as well as the Map Engineering profession. In order to reveal this development, recruitment methods from the past to the present are mentioned in our study. In recent years, many different options have been introduced to obtain digital land data. By mounting non-metric cameras to Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), digital elevation model and orthophoto map of the land is obtained by collecting the necessary data from the field and by combining the laser scanner, GPS / INS and IMU systems mounted on the mobile vehicles in a place called the Terrestrial Mobile Laser Scanner. The resulting measurement technique can be listed as some of them. The concepts to be sought in the creation, elaboration and finalization of engineering projects can be counted as accuracy, low cost and most importantly time. For this reason, engineering projects should be done in short time, low cost and high precision. In this context, high resolution cameras are mounted on unmanned aerial vehicles (UAVs) and laser scanners on moving vehicles in the field of Map Engineering in the field of mapping, and high resolution data is obtained. Determining the usability of the obtained data in engineering applications, increasing the diversity of the projects to be produced with new new methods and the techniques used thanks to the technology that continues to develop, more precise, shorter and low-cost engineering applications will be produced. With this thesis, classical terrestrial measurement technique, class details and alternative conversion such as non-metric cameras used in unmanned aerial vehicles and terrestrial mobile laser scanner can be produced and compared. These alternative methods are seen as an option that can create optimum environments.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMszoC95h4X-QMtA-H0rOOFdhAmaDwyvlQPUQLtZ3-eLEY
https://hdl.handle.net/20.500.13091/942
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
653020.pdf15.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

36
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.