Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/855
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİşcan, Fatih-
dc.contributor.authorKılıç, Deniz-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:32:04Z-
dc.date.available2021-12-13T10:32:04Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtGbi7G8FGWrfuIEJQUhDNy3a8i0lubTZC8onndf1JPwp-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/855-
dc.description.abstractDoğal kaynakların tükenişi, iklim değişikliği ve buna bağlı gelişen doğal felaketler, hızlı nüfus artışı, artan kentleşme, kalkınma düzeyi farkları, göç, artan yoksullaşma ve sosyal eşitsizlik son yıllarda yüksek seviyelere ulaşmış durumdadır ve gitgide artan bir ivmeyle bu problemler çoğalmaktadır. Gezegenimizin taşıma kapasitesini aşan ekolojik problemler hem doğanın hem de insanın yaşamını tehdit ederken, sosyal eşitsizlik, adaletten yoksun toplum yapısı ve bu yoksunluk; toplumsal düzenin yerini düzensizliğe ve kaosa bırakması ile sonuçlanmaktadır. Türkiye' de kırsal yerleşim planlamaları doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Kırsal alanların yer seçiminde yeterli planlamalar yapılmadığından dolayı verimli tarım arazileri tehdit etmekte, bu alanların tarım dışı amaçlar doğrultusunda kullanılmasına yol açmaktadır. Bu yüzden kırsal alanların yer seçiminde en uygun yerlerin belirlenmesinde teknik, ekonomik ve sosyal faktörlerin dikkate alınmasının yanında teknolojik gelişmelerin kullanılması da son derece önemlidir. Bu çalışmada, Erzincan İli örneğinde Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak en uygun kırsal yerleşim alanı belirlenmeye çalışılmıştır. Kırsal yerleşim alanı yer seçimi için teknik, sosyal, kültürel ve ekonomik parametreler belirlenmiştir. Belirlenen bu parametrelerin bilgileri toplanarak veri tabanı oluşturulmuştur. Çok Kriterli Karar Verme Analizi ve Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılarak Erzincan İlinde kırsal alan yerleşimine en uygun alanlar tespit edilmiştir. Ayrıca, Erzincan ilinin merkeze bağlı Çağlayan beldesinde de ekolojik köy tasarımı gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe depletion of natural resources, climate change and natural disasters related to it, rapid population growth, increasing urbanization, development level differences, migration, increasing impoverishment and social inequality have reached high levels in recent years and these problems are increasing with increasing momentum. While ecological problems that exceed the carrying capacity of our planet threaten the life of both nature and human beings, social inequality, the society structure devoid of justice and this deprivation; it results in social order being replaced by disorder and chaos. Turkey's rural plan aims to use natural resources in the most effective manner. Due to the lack of adequate planning in the selection of the location of rural areas, productive agricultural lands threaten and cause these areas to be used for non-agricultural purposes. Therefore, it is extremely important to use technological developments in addition to taking into account technical, economic and social factors in determining the most suitable places in the selection of rural areas. In this study, the most suitable rural settlement area was tried to be determined by using Geographical Information System in Erzincan Province Rural residential area is for technical, social, economic and economic parameters for site selection. The data of these determined parameters are collected and a database is created. Using the Multi-Criteria Decision Making Analysis and Analytical Hierarchy Process method, the most suitable areas for rural settlements in Erzincan Province were determined. In addition, ecological village design was carried out in Çağlayan town center of Erzincanen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeodezi ve Fotogrametrien_US
dc.subjectGeodesy and Photogrammetryen_US
dc.titleCoğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak en uygun kırsal yerleşim alanlarının belirlenmesi ve ekolojik köy tasarımı: Erzincan ili örneğien_US
dc.title.alternativeDetermination of the most appropriate rural settlements using Geographical Information System (GIS) and ecological village design: Erzincan province caseen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.institutionauthorKılıç, Deniz-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid636931en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
636931.pdf4.06 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

304
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

242
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.