Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/790
Title: Manyetik nanoparçacıkların sulardan ağır metal gideriminde kullanımı
Other Titles: The usage of magnetic nanoparticles for the removal of heavy metal from waters
Authors: Küçükçongar, Sezen
Karaman, Süreyya
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Manyetik nanoparçacıklar elektronik cihazlar, biyomedikal uygulamalar, mineral ayırma, ısı transfer uygulamaları vb. farklı alanlarda kullanılmaktadır. Son yıllarda manyetik nanoparçacıkların yüzey özellikleri ve çözeltiden kolay ayrılabilmesi nedeniyle, atıksulardan farklı kirleticilerin giderilmesinde adsorban madde olarak kullanımı artmaktadır. Bu çalışmada hidrotermal yöntemle üretilen Fe3O4 nanopartikülleri kullanılarak kesikli işletilen reaktörlerde farklı ortam şartlarında (temas süresi, adsorban dozu, pH, başlangıç ağır metal konsantrasyonu vb.) sucul ortamlardan nikel gideriminin incelenmesi hedeflenmiştir. Nanopartikül karakterizasyonu FT-IR, SEM analizleri ile aydınlatılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda 25 mg/L başlangıç nikel konsantrasyonuna sahip bir sucul ortamdan en yüksek nikel gideriminin, 40 dk temas süresinde, 125 rpm karıştırma hızında, 2 g/L nanoparçacık dozunda ve pH 9 değerindeki reaktörde %95.8 oranında sağlanabildiği tespit edilmiştir. Freundlich ve Langmuir izoterm deneyleri yapılmış ve korelasyon katsayıları sırasıyla %90.8 ve %91.2 olarak belirlenmiştir.
The magnetic nanoparticles have been used in different fields such as electronic devices, biomedical practices, mineral separation, heat transfer application etc. In recent years the usage of magnetic nanoparticles as an adsorbent for removal of various pollutants from wastewaters have been increased, because of surface properties and easy separation of materials from solution. In this study the investigation of nickel removal from aqueous solution using Fe3O4 nanoparticles synthesized by hydrothermal method at different conditions (contact time, adsorbent dose, pH, initial heavy metal concentration etc.) in batch reactors were aimed. Nanoparticle characterization was illuminated with FT-IR, SEM analysis. The experimental studies have shown that, the highest nickel removal was achieved as 95.8% from aqueous solution containing 25 mg/L initial nickel concentration at 40 minute contact time, 125 rpm shaking speed, 2 g/L nanoparticle dose and pH 9. Freundlich and Langmuir isotherm experiments were performed and correlation coefficients were determined as 90.8% and 91.2%, respectively.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmRM_f_3GxYHfsuftTdz1xy5V0veP_5obUJzFHT44S22I
https://hdl.handle.net/20.500.13091/790
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
570598.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

22
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.