Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/789
Title: Van ili endüstriyel alanda atmosferik partikül madde ve çöken toz kirliliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of atmospheric particulate matter and precipitating dust pollution in industrial area of Van province
Authors: Dursun, Şükrü
Karaman, Şeyda
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada Van ili, Tuşba ilçesinde yer alan hazır beton tesisinden yayılan PM10 ve çöken toz kirleticileri için hem Türk Standart metotları ile ölçüm hem de AEORMOD ile hava kalitesi modelleme çalışmaları yapılmıştır. Tesiste toz kaynakları belirlenerek PM10 için 3 noktada çöken toz için ise 2 noktada konsantrasyonları incelenmiştir. Türk Standart metotlarına göre yapılan ölçümlerde stok sahası, iki taşıyıcı bant arası ve bunker yanı PM10 konsantrasyonları sırasıyla; 0,29 mg/Nm3, 0,98 mg/Nm3 , 0,67 mg/Nm3 'dür. Türk Standart metotlarına göre yapılan ölçümlerde tesis içi yollarda ve stok alanında çöken toz 1. ay ortalama konsantrasyonları sırasıyla; 50 mg/m2/gün, 151 mg/m2/gün'dür. Türk Standart metotlarına göre yapılan ölçümlerde tesis içi yollarda ve stok alanında 2.ay ortalama konsantrasyonları sırasıyla; 68 mg/m2/gün, 163 mg/m2/gün'dür. AEORMOD modellemesi sonucu göre stok sahası, iki taşıyıcı bant arası, bunker yanı PM10 24 saatlik konsantrasyonları sırasıyla; 8,91 µg/m3, 5,46 µg/m3, 6,77 µg/m3 ve yıllık konsantrasyonları sırasıyla; 1,70 µg/m3, 0,60 µg/m3, 1,11 µg/m3'dür. . AEORMOD modellemesi sonucu göre tesis içi yollarda ve stok alanında çöken toz günlük konsantrasyonları sırasıyla; 11,97 mg/m2/gün, 11,98 mg/m2/gün ve yıllık konsantrasyonları sırasıyla; 3,20 mg/m2/gün, 3,94 mg/m2/gün'dür. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü yönetmeliği EK-1 ve Ek-2' de belirlenen sınır değerler ile karşılaştırıldığında ölçülen ve hesaplanan sonuçların sınır değerlerin altında kaldığı gözlemlenmiştir.
In this study, both Turkish Standard methods and air quality modeling studies were carried out for PM10 and collapsed dust pollutants emitted from the ready-mixed concrete plant in Tusba, Van. Fistly dust sources were determined in the plant and their concentrations were examined at 3 points for PM10 and at 2 points for settled dust. In the measurements made according to the Turkish Standard methods, stock area, between two conveyor belts and bunker as well as PM10 concentrations are; 0.29 mg / Nm3, 0.98 mg / Nm3, 0.67 mg / Nm3. In the measurements made according to the Turkish Standard methods, the average concentrations of dust collapsed in the on-site roads and in the stock area in the first month were 50 mg / m2 / day and 151 mg / m2 / day, respectively. In the measurements carried out according to the Turkish Standard methods, mean concentrations of the 2nd month in the on-site roads and in the stock area are as follows; 68 mg / m2 / day, 163 mg / m2 / day. According to the results of AEORMOD modeling, stock area, and their annual concentrations are as follows between two conveyor belts, bunker as well as PM10 24-hour concentrations respectively; 8,91 µg / m3, 5,46 µg / m3, 6,77 µg / m3. It is 1,70 µg / m3, 0,60 µg / m3, 1,11 µg / m3. According to the results of AEORMOD modeling, the daily concentrations of dust deposited on the plant roads and in the stock area are as follows; 11.97 mg / m2 / day, 11.98 mg / m2 / day and annual concentrations respectively; 3.20 mg / m2 / day and 3.94 mg / m2 / day. When compared with the limit values set out in Annex-1 and Annex-2 of the Industrial Air Pollution Control Regulation, it is observed that the measured and calculated results are below the limit values.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwO5DkMcVLr2oyQRJfJzWxbTu7oPO4VRwHEaiNMDqWsp1
https://hdl.handle.net/20.500.13091/789
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
589581.pdf6.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

138
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.