Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/777
Title: Yerel yöneticilerin bisiklet ulaşımına bakış açısı: Konya örneği
Other Titles: Local administrators' approach to bicycle transportation: the case of Konya
Authors: Erdem, Rahmi
Karagöz, Büşra
Keywords: Şehircilik ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Kentiçi ulaşım =
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Kent içi ulaşımda en iyi alternatiflerden olan bisiklet, giderek önem kazanmakta ve sistem içerisinde yer edinmektedir. Buna karşın bisiklet kullanımı istenilen düzeye ulaşamamaktadır. Yapılan altyapı yatırımları, sosyal faaliyetler vb. etkinlikler bisiklet kullanımının istenilen artışı göstermesinde yetersiz kalmaktadır. Bu faaliyetlerin kent genelinde parçacıl görüntüden uzaklaşıp bütüncül bir manzara arz etmemesi, elbette planlamayla olduğu kadar uygulamayla da yakından ilgilidir. Konya özelinde geleneksel bisiklet kullanımının yaygınlığı, 2001'den itibaren ulaşım master planlarında bisiklete özel önem verildiği göz önünde bulundurulduğunda, kent içi bisiklet ulaşımına bütüncül çözüm için plancı ve kullanıcı grubundan ayrı olarak uygulayıcı/karar verici kitlenin yaklaşımının incelenmesi ihtiyacı kendini göstermiştir. Buradan hareketle, kent içi ulaşım sisteminin planlanması ve yönetiminde etkin rol alan yerel yöneticilerin, bisiklet ulaşımına bakış açısı irdelemeye çalışılmıştır. Çalışmada, literatür araştırmasının ardından elde edilen bulgular çerçevesinde yerel yöneticilerin bisiklet ulaşımına verdiği önem ve bakış açısı tespit edilerek, bisiklet kullanım durumları ve bisiklet ulaşımının gelişimindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma bisiklet ulaşımına yönelik sahip olduğu potansiyeller nedeni ile Konya kenti özelinde somutlaştırılmıştır. Çalışma evreni Konya Büyükşehir Belediyesi genel sekreter ve yardımcıları, daire başkanları, encümen üyeleri, Karatay-Selçuklu-Meram belediye meclis üyeleri olmak üzere toplam 115 kişiden oluşmuş ve bu kişilerle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde, anketlerden elde edilen veriler değerlendirilmiş ve bisiklet ulaşımını geliştirmeye yönelik yapılması gerekenler belirtilmiştir.
The bicycle, which is one of the best alternatives in urban transportation, is gaining importance and it's part of the system. However, the use of bicycles cannot reach the desired level. Activities such as infrastructure investments, social activities, etc. are insufficient to show the desired increase in bicycle usage. The fact that these activities do move away from the fragmentary image and do not present a holistic landscape throughout the city is, of course, closely related to implementation as well as planning. The prevalence of traditional bicycle use in Konya is given that since 2001 the special emphasis on cycling in transportation master plans is given, the planer and the user group separately for the holistic solution to the urban bicycle transportation the need to examine the approach of the practitioner/decision-making audience has shown itself. From here, the local managers who have an active role in the planning and management of the urban transport system have been tried to study the perspective of bicycle transportation. In the study, in the framework of the findings obtained after the literature research, the importance and point of view given to the bicycle transportation of local managers, the effects of bicycle use and the development of bicycle transportation are determined tried. The work has been embodied in the city of Konya for its potentials due to the transportation of bicycles. The population of the study consisted of a total of 115 people including the general secretary and vice of Konya Metropolitan Municipality, heads of departments, council members, Karatay-Selçuklu-Meram municipal councilors and a survey was conducted with these people. In the conclusion part of the study, the data obtained from the questionnaires were evaluated and suggestions were made to improve bicycle transportation.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHxUoXbbzs2Irf7t-rikFIe3aQlvgt6gXBx0ZYtG4_XKM
https://hdl.handle.net/20.500.13091/777
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
617176 (1).pdf4.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

106
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.