Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/702
Title: Güneş enerjisi destekli paket membran biyoreaktör (MBR) ile evsel atıksularından organik madde, azot ve fosfor giderimi
Other Titles: Organic material, nitrogen and phosphorus removal in domestic wastewater with solar energy supported package membrane bioreactor (MBR)
Authors: Nas, Bilgehan
Hatipoğlu, Yusuf Can
Keywords: Enerji
Energy
Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünya'da evsel/kentsel atıksuların arıtılmasında membran teknolojilerinin kullanılması her geçen gün artmaktadır. Bunun yanında ülkemizde de son yıllarda evsel/kentsel atıksu arıtımında uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Membran prosesler, yaygın kullanılan diğer biyolojik arıtma yöntemlerine kıyasla daha uzun çamur yaşlarında, karışık sıvı askıda katı madde (MLSS) değerlerinde ve düşük bekleme sürelerinde işletilebildiğinden daha düşük alan ihtiyacı, daha az çamur üretimi ve daha iyi çıkış suyu kalitesi ile avantaj sağlayabilmektedir. Ülkemizde evsel atıksu amacı ile inşa edilen MBR proseslerinde sadece karbon giderimi hedeflenmiştir. Bu tez kapsamında yapılan araştırmada; sistem tasarımı olarak biyolojik karbon (C), azot (N) ve fosfor (P) giderimi yapabilecek membran biyoreaktör (MBR) arıtma sistemi tasarlanmış olup, üretilen paket MBR arıtma ünitesinin işletilmek üzere Konya kentsel atıksu arıtma tesisine kurulumu gerçekleştirilmiştir. 80 m3/gün kapasiteli paket MBR sistemi kaba ızgaradan geçmiş olan atıksu ile beslenmiş ve geliştirilen sistemin C, N, P giderim verimleri araştırılmıştır. Ayrıca paket MBR sistemine entegre edilmiş olan güneş panelleri vasıtasıyla üretilen enerjinin tesisin enerjisini karşılama oranları da incelenmiştir. Böylece yenilenebilir enerji kaynakları destekli arıtma tesislerinin uygulanması ile gelecekte enerji nötr ve enerji pozitif atıksu arıtma tesislerine yönelecek olan sektör için değerlendirme yapılmıştır. C, N ve P giderimi yapabilecek şekilde tasarlanan ve işletilen MBR tesisi ile Konya kentsel atıksularının arıtıldığı araştırmada, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM), toplam azot (TN) ve toplam fosfor (TP) parametrelerinde sırasıyla %93.8, %97.8, %53 ve %83 giderim verimleri elde edilmiştir. Özellikle küçük yerleşim yerlerinde hassas alanlara deşarj yapabilecek için N ve P giderimi yapabilen arıtma prosesi alternatifi olarak MBR prosesinin yüksek arıtma verimleri ile aynı zamanda arıtılmış suyun farklı yeniden kullanım alternatifleri sağlayabilmesi açısından da önemli bir alternatif olabileceği değerlendirilmiştir.
The use of membrane technologies in the treatment of domestic / urban wastewater is increasing day by day. In addition, in recent years in Turkey, membrane technologies have started to find application area. Since membrane processes can be operated at longer sludge ages, mixed liquid suspended solids (MLSS) and lower hydraulic retention time compared to other commonly used biological treatment methods, they can provide advantages with lower space requirements, less sludge production and better effluent water quality. In Turkey, only carbon removal is aimed in MBR processes built for domestic wastewater. In this research; As the system design, membrane bioreactor (MBR) treatment system designed to remove the biological carbon (C), nitrogen (N) and phosphorus (P) was designed and the packet MBR treatment unit was installed in Konya urban wastewater treatment plant for operation. The 80 m3/day package MBR system was fed by wastewater passing through the coarse screen and the efficiency of the developed system C, N, P was investigated. In addition, the energy produced by the solar panels integrated in the package MBR system was also examined. Thus, with the implementation of renewable energy assisted treatment facilities, has been evaluated for the sector which will be directed to energy neutral and energy positive wastewater treatment plants in the future. C, N and P are designed and operated in order to perform the removal of the wastewaters of Konya with the MBR plant designed and operated, chemical oxygen demand (COD), suspended solids (SS), total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) parameters in the removal efficiency of %93.8, %97.8, %53 and %83 were obtained. It is considered that the MBR process can be an alternative to the treatment process which can remove N and P to be able to discharge to sensitive areas especially in small settlements and also it can be an important alternative in terms of high processing efficiencies as well as providing different water reuse alternatives.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbueG-M9bNx9Y_ZwAfKmTagykZQvpfcFeLewD1tOhkEB2
https://hdl.handle.net/20.500.13091/702
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
550453.pdf3.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

92
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.