Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/675
Title: Konya için elektromanyetik radyosyon seviyelerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Other Titles: Measurement and evaluation of electromagnetic radiation levels in Konya
Authors: Seyfi, Levent
Gürğan, Derya
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Baz istasyonları
Base stations
Elektrik alanları
Electric fields
Elektromanyetik dalgalar
Electromagnetic waves
Elektromanyetik kirlilik
Electromagnetic pollution
Elektromanyetik radyasyon
Electromagnetic radiation
Konya
Konya
Radyasyon
Radiation
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Teknoloji her geçen gün gelişmekte ve insanların hayatını kolaylaştıracak yeni hizmetler, yeni cihazlar kullanıma sunmaktadır. Fakat, baz istasyonları, enerji nakil hatları, cep telefonları veya herhangi bir elektrikli cihaz etrafa sürekli olarak elektromanyetik dalga yayabilmekte ve elektromanyetik kirliliğe sebebiyet vermektedir. Elektromanyetik kirlilik duyu organları tarafından algılanamaz. Dolayısıyla canlılar tarafından kolayca fark edilemez. Bu sebepten özellikle canlılar üzerindeki kısa ya da uzun vadede meydana gelebilecek etkilerin araştırılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, bilimsel bir kaynak oluşturmak amacıyla Konya ilinde bazı bölgelerde elektromanyetik radyasyon seviyeleri ölçülmüş ve ölçümler ulusal ve uluslararası limit değerler ışığında incelenmiştir. Ölçümler kapalı ve açık alanlar olmak üzere iki ana başlıkta verilmiştir. Ölçümlerde, alışveriş merkezleri, hastaneler, otobüs durakları gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yerler özellikle tercih edilmiştir. Gerçekleştirilen ölçümler neticesinde elde edilen verilerin ulusal ve uluslararası limit değerlerin altında olduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda elektromanyetik kirliliğe karşı alınabilecek bireysel ve kamu tedbirlerinden bahsedilmiştir.
Technology offers new services, new devices that are developing day by day and makes people's lives easier. However, base stations, power transmission lines, mobile phones or any electrical device can emit electromagnetic waves continuously and cause electromagnetic pollution. Electromagnetic pollution cannot be detected by sensory organs. Therefore, it cannot be easily noticed by living beings. For this reason, it is important to investigate the effects that may occur in short or long term on living beings. In this study, electromagnetic radiation levels were measured in some regions of Konya in order to create a scientific resource and the measurements were examined in the light of national and international limit values. Measurements are given in two main headings as closed and open areas. Intensive locations such as shopping malls, hospitals, bus stops were especially preferred in the measurements. It has been observed that the data obtained as a result of the measurements are below the national and international limit values. In this context, individual and public measures that can be taken against electromagnetic fields are mentioned.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbp6gfpXOpHUr2RhbtowWjp1plRiR2eHKlEKWcSnDI8Va
https://hdl.handle.net/20.500.13091/675
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
550491.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

128
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.