Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/567
Title: Arsa En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi: TKGM Oran Yerleşkesi Örneği
Other Titles: The Most Effective and Most Efficient Use Analysis of the Land: Sample of TKGM Oran Campus)
Authors: Erkek, Bilal
Erkek, Elif
Yalpır, Şükran
Issue Date: 2021
Abstract: Son yirmi yıl içerisinde taşınmaz sektöründe yeni yaklaşımlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımlar toprağın hala temel iki yatırım aracından birisi olduğunu göstermektedir. Günümüz yatırım araçları arasında her ne kadar hisse senetleri, devlet tahvilleri vb. olsa da insanoğlu toprak ve altından asla vazgeçmemiştir. Taşınmaz yatırım kararlarında; sermaye, proje ve yer seçimi esaslarına dayanan taşınmaz geliştirme ve taşınmaz değerleme birbirini tamamlayan aşamalardır. Bu çalışmada, taşınmaz geliştirmenin olmazsa olmaz üç bileşeninden arsa ve sermayenin olduğu projenin hangisi olması gerektiği konusunda karar vericilere alternatifler ve bu alternatiflerin gelecekteki getirileri incelenmiştir. Çalışmada ele alınan alanı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Oran yerleşkesi olup kullanılan yöntem en etkin ve en verimli kullanım analizidir (EVKA). Oran yerleşkesinin bulunduğu bölgeye ilişkin veriler toplanmış, düzenlenmiş ve analiz çalışmalarında kullanılmıştır. Bölgenin ihtiyaçlarına göre elde edilen sonuçlar, alternatifler ve öneriler paylaşılmıştır. Aynı zamanda gelişen teknolojilere bağlı olarak gerçek zamanlı bir EVKA yapılabilmesi için PROPTECH yatırımcılarına yönelik önerilere de yer verilmiştir.
In the last twenty years, new approaches have been used in the real estate sector. These approaches show that the land is still one of the two main investment tools. Although today's investment instruments, stocks, government bonds, etc. though mankind has never given up on land and gold. In immovable investment decisions; Real estate development and real estate valuation, which are based on capital, project and location selection, are complementary stages. In this study, alternatives to the decision makers and the future returns of these alternatives on the land that has land and capital, which are the indispensable components of real estate development, are examined. The area covered in the study is TKGM ratio campus, and the method used is the most effective and most efficient use analysis (EVKA). Data on the region where the rate campus is located was collected, organized and used in analysis studies. The results, alternatives and suggestions obtained according to the needs of the region were shared. At the same time, suggestions for PROPTECH investors are included in order to make a real-time EVKA depending on the developing technologies.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRRM01ETTRPQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/567
ISSN: 2149-3367
2149-3367
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
7d2b27d1-5e03-4b63-93c1-3cc5b7176bf0.pdf754.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

20
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.