Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3791
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEryigit, Busra-
dc.contributor.authorKurt, Hüseyin-
dc.contributor.authorAsan, Kürşad-
dc.contributor.authorGençoğlu Korkmaz, Gülin-
dc.date.accessioned2023-03-03T13:35:42Z-
dc.date.available2023-03-03T13:35:42Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.1165649-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1143482-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3791-
dc.description.abstractBu çalışmada, Tepekent yöresi (Konya-Orta Anadolu) yüzeyleyen Miyosen yaşlı riyolitik, dasitik ve bazaltik lav akıntıları ve bunların piroklastiklerinin petrografisi, mineralojisi, jeokimyası ve petrolojisi incelenmiştir. İncelenen kayalar Toplam alkali-silika (TAS) diyagramına göre yüksek potasyum içerikli bazaltik traki-andezit, dasit ve riyolit bileşiminde kayalardır. Bununla birlikte incelenen bazaltik traki-andezitler Na2O-K2O içeriklerine göre şoşonit olarak da adlandırılmaktadır. Dasitik kayalar yer yer mm’den dm’ye değişen boyutta anklav içermektedir. Anklavlar TAS diyagramında traki-bazalt alanına düşmekte olup ana kayalarından daha mafik bir bileşim sergilemektedir. Bazaltik traki-andezitler holokristalin porfirik doku gösterirken, dasitler değişen volkanik cam içerikleri ile hipokristalin porfirik doku sergilemektedir. Bazaltik traki-andezitler olivin, klinopiroksen, plajiyoklaz ve Fe-Ti oksit içermekte, nadiren zeolitleşme ve olivinlerde iddingsitleşmeler göstermektedir. Dasitler amfibol, biyotit, plajiyoklaz, Fe-Ti oksit ve nadiren de kuvars mikro fenokristallerinin içerisine dağıldığı, aynı minerallerin mikrokristallerine ilaveten volkanik camdan oluşan hamur içeriğine sahiptir. Dasitik ana kayalarda yer alan anklavlar ana mafik mineral olarak amfibol içermekte olup, magma mixing anklavlarında sık sık rastlanan ince taneli dokuya sahiptir, bununla birlikte, bıçaksı biyotit, söndürülmüş amfibol ve elek dokulu plajiyoklaz gibi dokusal özellikler sergilemektedir. Riyolitler ise kuvars, plajiyoklaz ve Fe-Ti oksit mikrofenokristalinin yanı sıra önemli derecede sanidin ve biyotit içermektedir. Bununla birlikte dasitlere göre daha fazla volkanik cam içeriğine sahip olup, hipohiyalin porfirik doku sergilemektedir. İncelenen kayaların Okyanus Ortası Sırtı Bazaltları’na (OOSB) göre normalize iz element diyagramında, büyük iyon yarıçaplı litofil element bileşiminde (BİYE, Sr, K, Rb, U ve Th) bir zenginleşme izlenirken, yüksek alan enerjili elemente (YAEE, Nb, Ta, Ti) bileşiminde ise bir fakirleşme görülmektedir. Kondrite göre normalize nadir toprak element dağılımları, (La/Lu)N genel olarak 14-15 arasında değişim göstermektedir ve amfibol fraksiyolaşmasını anlatan kaşık desenli bir dağılım sunmaktadır. Riyolitlerde ise plajiyoklaz fraksiyonlaşmasını ifade eden belirgin biçimde negatif Eu anomalisi ve sanidin fraksiyonlaşmasına işaret eden önemli derecede negatif Ba anomalisi gözlemlenmektedir. Elde edilen veriler ışığında, incelenen volkanik kayaların yitim izi taşıyan çarpışma sonrası bimodal volkanizmanın ürünleri olduğu ve zenginleşmiş litosferik mantodan türemiş oldukları önerilmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKonya mühendislik bilimleri dergisi (Online)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnklaven_US
dc.subjectDasiten_US
dc.subjectBazalten_US
dc.subjectBimodalen_US
dc.subjectKalkalkalenen_US
dc.subjectLitosferiken_US
dc.subjectŞoşoniten_US
dc.titleTEPEKENT (KONYA-ORTA ANADOLU) YÖRESİNDEKİ VOLKANİK KAYALARIN PETROGRAFİSİ, JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.1165649-
dc.departmentKATÜNen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1002en_US
dc.identifier.endpage1018en_US
dc.institutionauthor-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
dc.identifier.trdizinid1143482en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.07. Department of Geological Engineering-
crisitem.author.dept02.07. Department of Geological Engineering-
crisitem.author.dept02.07. Department of Geological Engineering-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1165649-2610721.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

32
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.