Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3595
Title: Mimarlık eğitiminde biyomimikri kavramı: KTÜN mimarlık örneği
Other Titles: The concept of biomimicry in architecture education: The case of KTÜN architecture
Authors: Oral, Murat
Güler, Şeyma
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: İnsanoğlunun doğadan öğrenerek hayatta kalmanın yollarını bulmuştur. Doğadan ilham alma fikri insanlık için yeni bir fikir değildir. Biyomimikri kelimesi "bios" ve "mimic" kavramlarının bir araya gelmesi ile oluşur. "bios" kavramı hayat "mimic" kavramı ise benzetimi ifade eder. Biyomimikri, doğadan ilham alarak tasarlamak olarak özetlenebilir. Doğadan öğrenerek tasarım yapmak farklı kavramlar ile yardımıyla da tanımlanmıştır. Doğadan ilham alınan fikirlerden faydalanılması kavramına, "Biyomimetik (Biomimetics)", "Biyomimesis (Biomimesis)", "Biyognoz (Biognosis)" ve "Biyonik (Bionics)" gibi bir çok isim verilmiştir. Biyomimetik yaklaşımlar temel olarak iki kategoriye ayrılır. Bunlar: Problem Temelli Yaklaşım (Yukarıdan Aşağıya yaklaşım) ve Çözüm Temelli Yaklaşım (Aşağıdan Yukarıya Yaklaşım)'dır. Problem Temelli Tasarım Yaklaşımı ve Çözüm Temelli yaklaşımları için geçerli olan 3 biyomimikri aşaması vardır. Bunlar: organizma, davranış ve ekosistem seviyesidir. Mimarlık eğitiminde tasarım problemlerini çözebilmek için farklı kaynaklardan, farklı yöntemlerden faydalanılır. Mimarlık eğitiminde biyomimikri kavramı yurtiçi ve yurt dışında çeşitli okullarda ders, seminer, stüdyo dersleri kapsamında yer almaktadır. Çalışma kapsamında KTÜN Mimarlık Bölümü lisans öğrencilerinden oluşan bir gruba anket çalışması uygulanmıştır. KTÜN Mimarlık Bölümü lisans düzeyindeki mimarlık öğrencilerinin biyomimikri kavramının, doğadan öğrenerek tasarlama becerilerinin ve disiplinler arası bir ekip olarak çalışmanın önemine yönelik farkındalıklarının tespit edilmiş, konuya yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Mankind has found ways to survive by learning from nature. The idea of being inspired by nature is not a new one for mankind. The word biomimicry is formed by the Decoupling of the concepts of "bios" and "mimic". the concept of "bios" means life, and the concept of "mimic" means simulation. Biomimicry can be summarized as designing inspired by nature. Designing by learning from nature has been defined with the help of different concepts. The concept of using ideas inspired by nature has been given many names, such as "Biomimetics", "Biomimesis", "Biognosis" and "Bionics". Biomimetic approaches are basically divided into two categories. These are: Problem-Based Approach (Top-Down approach) and Solution-Based Approach (Bottom-Up Approach). There are 3 stages of biomimicry that apply to the Problem-Based Design Approach and Solution-Based approaches. These are: organism, behavior and ecosystem level. In order to solve design problems in architectural education, different sources and different methods are used. The concept of biomimicry in architectural education is included in the scope of lectures, seminars, studio courses in various schools at home and abroad. Within the scope of the study, a survey study was applied to a group of undergraduate students of the Department of Architecture of KTUN. KTUN the Department of architecture undergraduate architecture students, the concept of biomimicry, learning from nature, awareness of the importance of designing and working as an interdisciplinary team skills identified for the topic made suggestions.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCMoWbvILXGcIRjOqmvU3W9xRFCjixs4OOtM2E7XghuPt
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3595
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
747404.pdf4.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

392
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

484
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.