Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3568
Title: İçme suyu arıtma tesisi çamurunun atıksu arıtımında koagülan olarak kullanımı
Other Titles: Usage of drinking water treatment plant sludge as a coagulant in wastewater treatment
Authors: Küçükçongar, Sezen
Alakay, Filiz
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: İçme suyu ve atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan çamurlar arıtma proseslerine, arıtılacak suyun kompozisyonuna ve tesisin arıtım performansına bağlı olarak farklı içeriklere sahip olabilmektedir. Bu atıkların uygun olmayan bertaraf yöntemleri ile uzaklaştırılması çevresel ortamlarda yeni kirlilik problemleri ortaya çıkarabilmektedir. Arıtma çamurlarının farklı alanlarda yeniden kullanımının sağlanabilmesi ise çevresel ve ekonomik açıdan hem söz konusu atık probleminin giderilmesine hem de farklı alanlarda ham madde tüketiminin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Bu tez çalışmasında Konya içme suyu arıtma tesisinde oluşan çamurunun, metal kaplama atıksuyu, sentetik gri su ve hümik asit çözeltisinin koagülasyon-flokülasyon prosesi ile arıtımında etkinliği incelenmiş ve ticari alüminyum klorür hidroksit (ACH) ile kıyaslanmıştır. Çamur ve ACH kullanımı sonucu metal kaplama atıksuyundan pH 8 değerinde AKM giderimi sırasıyla %92.3-96.0, %92.8-96.1 ve çinko giderimi sırasıyla %79.7-95.9, %74.8-95.7 aralığında elde edilmiştir. Sentetik gri su arıtımında KOİ giderimi çamur kullanımında maksimum %50, ACH kullanımında maksimum %92.9 olarak belirlenmiştir. Hümik asit çözeltisi arıtımında orijinal pH değerinde (7.65) çamur kullanımında maksimum renk giderimi %26.5 ve UV272 giderimi %29.9 olarak belirlenmiş, ACH kullanımında ise bu değerler sırasıyla %96.6 ve %91.3 olarak tespit edilmiştir.
Sludge originating from drinking water and wastewater treatment plants may have different contents depending on the treatment processes, the composition of the water to be treated and the treatment performance of the plants. Removal of these wastes by improper disposal methods may cause new pollution problems in environments. For this reason, it is important to apply economical and environmentally friendly methods in the removal of sludge. Re-use of sewage sludge in different areas will contribute to both the elimination of the existing waste problem and the reduction of raw material consumption in different areas in environmental and economic terms. In this thesis, the efficiency of the sludge released in Konya drinking water treatment plant in the treatment of metal plating wastewater, synthetic gray water and humic acid solution by coagulation-flocculation process was investigated and compared with commercial aluminium chloride hydroxide (ACH). As a result of the use of sludge and ACH, the removal of AKM from metal coating wastewater was 92.3-96.0%, 92.8-96.1%, and zinc removal was between 79.7-95.9% and 74.8-95.7%, respectively at pH 8. In synthetic gray water treatment, COD removal was determined as maximum 50% in sludge use and 92.9% in ACH use. In humic acid solution treatment, maximum color removal was determined as 26.5% and UV272 removal was determined as 29.9% in sludge usage at original pH value (7.65), while these values were determined as 96.6% and 91.3%, respectively, in ACH usage.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCFnvnqkot1dmGhh8ZcGitFgZoS_WE0QaHliJXj_edzP4
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3568
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
747537.pdf2.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

36
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.