Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/318
Title: Genleştirilmiş kil agregaları ile hazırlanan kompozit malzemelerin geoteknik uygulamalarda kullanılabilirliği
Other Titles: Usability of composite materials prepared with expanded clay aggregates in geotechnical applications
Authors: Olgun, Murat
Can, Remziye
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Kil mineralleri 400 oC ve üzerindeki sıcaklıklara maruz kaldıklarında kimyasal yapılarında değişmeler meydana gelmektedir. Yüksek sıcaklıklarda sertleşen kil minerallerinin bu özelliği hafif agrega sınıfına giren genleştirilmiş kil agregası (GKA) üretiminde de kullanılabilmektedir. Ülkemizde genellikle düşük maliyetli olmasından dolayı doğal halde bulunan agregalar kullanılmaktadır. Ancak hafif agregalar arasında basınç dayanımı bakımdan yüksek agregalardan biri olması dolayısıyla kullanılan agregalardan birisi de GKA'larıdır. Bu tez çalışmasında laboratuvar ortamında 50×100 mm ve 50×30mm boyutlarında ki kalıplarda farklı Su/Çimento (S/Ç), Çimento/Agrega (Ç/A), Genleştirilmiş kil agregası/Toplam Agrega (GKA/TA) oranlarında ve değişik boyutlardaki GKA'ların kullanımıyla numuneler hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında CEM I 42.5R çimento ve Bilecik'te özel bir firma tarafından üretilmiş olan GKA kullanılmıştır. Numuneler 7 ve 28 günlük kürlere maruz bırakılarak serbest basınç mukavemeti deneyi ve geçirimlilik deneylerine tabii tutulmuştur. GKA/TA oranı arttıkça serbest basınç mukavemeti dayanımında %12-60, donma-çözülme çevrimine maruz kalmış numunelerde ise dayanımda %1-61 oranında azalmalar meydana gelmiştir. Donma-çözülme çevrimine maruz kalmış numunelerde GKA oranı arttıkça dayanım kaybı daha fazla olmuştur. GKA/TA oranı arttıkça geçirimlilik katsayısında genel olarak azalmalar olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bazı karışımlar da ise geçirimlilik katsayısında artışlar meydana gelmiştir. Sonuçta; GKA ile üretilen kompozit malzemelerin yapı temellerinde, istinat duvarlarında, boşluklu kaya ve mağaraların stabilitesinin sağlanmasında ve beton yol yapımında kullanılabileceği belirlenmiştir.
When clay minerals are exposed to temperatures of 400 oC and above, Their chemical structure changes. This feature of clay minerals that harden at high temperatures can be used for the production of expanded clay aggregate (ECA), which is classified as light aggregate. In our country, natural aggregates are generally used due to their low cost. However, since it is one of the aggregates with high compressive strength among light aggregates, one of the aggregates used is ECAs. In this thesis study, in the laboratory environment in molds of 50×100 mm and 50×30 mm in size, different Water / Cement (W / S), Cement / Aggregate (C / A), Expanded clay aggregate / Total aggregate (ECA / TA) ratios and different sizes of ECAs. samples were prepared. Within the scope of the study, CEM I 42,5R cement and ECA produced by a private company in Bilecik were used. The samples were subjected to 7 and 28 day cures and subjected to unconfined compressive strength (UCS) test and permeability tests. As the ECA / TA ratio increased, 12-60% decrease in unconfined compressive strength and 1-61% decrease occurred in samples exposed to freeze-thaw cycles. In samples exposed to freeze-thaw cycles, strength loss was greater as the ratio of ECA increased. It was concluded that the permeability parameter generally decreases as the ECA / TA ratio increased. However, in some mixtures, the permeability parameter increased. After all; It has been determined that composite materials produced with ECA can be used in building foundations, retaining walls, stabilizing hollow rocks and caves, and building concrete roads.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1PjuQ1wutEjy35ybKzMQrsOMalvcD1CyPXGv9PR9wL4e
https://hdl.handle.net/20.500.13091/318
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
643770.pdf3.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

54
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.