Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2884
Title: Sanayi yapılarına ait idari ofislerde, iç ortam koşullarının çalışanlar üzerindeki etkileri: Konya örneği
Other Titles: The effects of internal environment conditions on employees in administrative offices belonging to industrial structures: The case of Konya
Authors: Oral, Murat
Ünalmış, Mehmet
Keywords: Mimarlık
Architecture
Psikoloji
Psychology
İç Mimari ve Dekorasyon
Interior Design and Decoration
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında sanayi yapılarına ait idari binalarda çalışan personellerin, bulundukları ofis iç ortam koşullarına bağlı olarak; 'verimlilik', 'memnuniyet', 'aidiyet' ve 'psikoloji' üzerine değerlendirmelerinin pozitif yönde geliştirilmesi, iş aidiyetlerinin artırılması, fiziki ve ruhsal sağlık seviyelerinin yükseltilmesi, verimlilik ve memnuniyetlerinin arttırılması için iç ortam koşullarının nasıl olması gerektiği araştırılmıştır. Cinsiyet, yaş ve bulunduğu firmadaki çalışma yılı gibi değişkenlerle karşılıklı etkileşimleri incelenmiştir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda 6 farklı sanayi yapısına ait idari ofis ve 72 denek ile memnuniyet anketi gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş ve Cronbach Alpha güvenilirlik testi yapılmıştır. Ortaya çıkan bulgular; iç ortam koşullarını oluşturan tasarımcılara, hem işverenler hem de iş görenler için daha verimli ve sağlıklı çalışma mekânlarını dizayn etmelerinde yol gösterici olmaktadır. Çalışma sonucunda; havalandırma, aydınlatma, sıcaklık, nem, renk, doku, ses, ergonomi çözümlerinin çalışanların verimliliği, memnuniyeti, aidiyeti ve psikolojileri üzerine direkt etki ettiği tespit edilmiştir.
In this thesis study, the personnel working in the administrative buildings of industrial buildings, depending on the internal environment conditions of the office in which they are located; It was investigated how the internal environment conditions should be in order to positively develop evaluations on 'productivity', 'satisfaction', 'belonging' and 'psychology', to increase business belongings, to increase physical and mental health levels, to increase productivity and satisfaction. Their interaction with variables such as gender, age and working year in the company in which they are located was examined. In line with the objectives of the study, a satisfaction survey was conducted with 6 administrative offices and 72 subjects belonging to different industrial structures, the obtained data were analyzed in SPSS program and Cronbach Alpha reliability test was performed. The findings revealed; It guides designers who create indoor conditions to design more efficient and healthy working spaces for both employers and employees. As a result of the study; ventilation, lighting, temperature, humidity, color, texture, sound, ergonomics solutions have a direct effect on the productivity, satisfaction, belonging and psychology of employees.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFksvJtPstQRA0jBu1yHh_PT_Gvi-cRaK2zlYsgR8Vt4as
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2884
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
736447.pdf10.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

8
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.