Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2834
Title: Üniversite Kampus Alanlarının Yerseçimi Üzerine Bir İnceleme
Authors: Yürekli, Tuğçe
Meşhur, Mehmet Çağlar
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Üniversite Kampus Alanları
Yer Seçim Kararları
Issue Date: 2019
Publisher: Asos Yayınları
Abstract: Üniversiteler bulunduğu kenti demografik, ekonomik, fiziksel, sosyal ve kültürel açıdan etkileyen kurumlardır ve bu etkinin düzeyi üniversitenin ölçeğine, bulunulan kente ve bölgeye göre farklılaĢmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde gerek kurumsal iĢleyiĢ gerekse yerseçim kararlarına yön veren yaklaĢımlar bağlamında değiĢime uğramıĢ olan üniversiteler ifade edilen özellikleri ile kent planlama alanını doğrudan ilgilendiren konulardan biridir. Bulundukları konumu önemli bir çekim merkezi haline getiren, konut piyasasının canlanması ve kentsel fonksiyonların çeĢitlenmesi üzerinde köklü etkiler ortaya çıkaran, yeni istihdam alanları oluĢturan ve tüm bunların uzantısında kentin/kentlerin geliĢme yönünü dahi etkileyebilen üniversite kampüs alanlarının konumunun belirlenmesi kent planlama süreci açısından hayati önemdedir. Farklı boyutları ile ele alınması gereken yerseçimi kararlarının doğru ve tutarlı olmaması durumunda kent bütününü etkileyen, telafisi/çözümü güç sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmektedir. Genel içeriğiyle ülkemizdeki devlet üniversitelerine ait kampüs alanlarının yerseçimine odaklanılan çalıĢmada incelenen örnekler çerçevesinde önemli bulgulara ulaĢılmıĢtır. 2.Dünya SavaĢı sonrası ağırlık kazanan “herkes için eğitim” anlayıĢının üniversitelerin alan ihtiyacını arttırması; devamında bu alanların fiziksel ve ekonomik açıdan kent içinde oluĢturulmasının zorlaĢması ile üniversitelerin kent dıĢına yönelmesi ülkemizde de deneyimlenmiĢ bir süreçtir. 1950‟li yıllardan itibaren kurulan üniversitelerin yerleĢke Ģeklinde kurgulanarak kent dıĢında yer seçmesi yönündeki eğilim 2000‟li yıllardan sonra kurulan üniversitelerde devamlılığını korumuĢtur. Bugün kent içinde yer seçmiĢ sınırlı sayıdaki örnek dıĢında, üniversitelerin yoğun biçimde kent dıĢında konumlandığı görülmektedir. ÇalıĢma kapsamında incelenen 2000-2017 yılları arasında kurulmuĢ 60‟a yakın devlet üniversitesinden 15‟inin kent içinde, 8‟inin kent çeperinde, diğer 36 üniversitenin ise kent dıĢında, kentten kopuk bir Ģekilde yer seçmesi ifade edilen durumun somut göstergesidir. Buradaki temel sorun, üniversite kampus alanlarının yer seçiminde, kısa vadede kamulaĢtırma maliyetini azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla kent dıĢındaki kamuya ait araziler temel alınırken, kentle iliĢkisi yeterli düzeyde kurulmamıĢ, kentten kopuk kampus alanlarının kent bütününde ve yakın çevresinde yaratacağı öngörülemeyen geliĢmelerin dikkatten uzak tutulmasıdır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2834
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bildiri-3.pdf119.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Nov 29, 2022

Download(s)

6
checked on Nov 29, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.