Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/279
Title: Polyester esaslı kompozit kazıklarda performansın model deneylerle araştırılması
Other Titles: Investigation of performance with model experiments for polyester based composite piles
Authors: Tan, Özcan
Bölükbaşı, Şeyma Nur
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Kazıklı temel
Kazık yükleme deneyi
Kompozit kazık
Polyester
Taguchi Yöntemi
Tekil kazık
Composite pile
Pile foundation
Pile loading test
Polyester
Taguchi method
Single pile
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yüzeysel temel sistemleri ile taşıma gücü, oturma, stabilite ve sıvılaşma gibi kriterlerin sağlanmadığı durumlarda kazıklı temel sistemleri kullanılır. Kazıklı temellerin imalatı zor ve uygulama maliyeti yüksektir. Günümüzde; kazıklı temellerin yapı-temel-zemin etkileşimindeki davranış özellikleri ile performansını iyileştirmek ve maliyeti asgari düzeyde düşürmek için farklı kimyasal özellikteki malzemeler bir araya getirilerek kompozit kazık imalatı üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada; kuru kum ağırlığının %10-20-30-50 oranlarında polyester ile %0-5-10-20'si oranlarında çimento, uçucu kül ve silis dumanı farklı su muhtevalarında (%0-3-6-9) karıştırılarak numuneler ve model kazıklar üretilmiştir. Numunelerin hazırlanmasında L16 tasarım tablosu kullanılmış ve sonuçlar Taguchi optimizasyon yöntemine göre SN ve Varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; parametrelerin serbest basınç ve yarmada çekme mukavemeti üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Serbest basınç mukavemeti üzerinde en etkili parametrenin %.75 ile polyester olduğu, ikinci derecede en etkili parametrenin ise %10 ile su olduğu belirlenmiştir. Basınç mukavemetinin %50 polyester, %5 çimento, %0 uçucu kül ve %20 silis dumanı oranlarında maksimum olacağı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda seçilen optimum karışım oranları kullanılarak 7 cm çapında ve 40 cm yüksekliğinde içi dolu ve içi boş polyester esaslı kompozit kazıklar üretilmiştir. Bu model kazıklar sıkı kum ile dolu deney tankı içinde yerleştirilerek kazık yükleme deneyleri yapılmıştır. Model deneylerde beton kazık davranışına yakın performans sergilediği görülmüştür. Özellikle enerji sönümleme yeteneği ve betona göre elastik davranış gösterebilmesi bu tür polyester esaslı kazıkların yatay ve sismik yük etkilerine maruz kalınan durumlarda kullanılabileceğini göstermektedir.
Pile foundation systems are used in cases where criteria such as bearing capacity, settling, stability and liquefaction are not met with surface foundation systems. Piled foundations are difficult to manufacture and have high application costs. Today; In order to improve the behavior characteristics and performance of the pile foundations in the structure-foundation-soil interaction and to minimize the costs, studies are being carried out on composite pile manufacturing by bringing together different chemical materials. In this study; L16 design table was used for the preparation of the samples and the results were evaluated by SN and variance analysis according to Taguchi optimization method. Polyester has used as 10%, 20%, 30%, 50% of dry sand weight. Different binder admixtures (cement, fly ash and silica fume) used as 0%, 5%,10%, 20% of dry sand weight. For all mixture desings water has used in ratio of 0%, 3%, 6%, 9%. Sixteen model pile has been produced according to explained ratios. As a result of the study; The effects of the parameters on the splitting tensile strength and unconfined compressive strength were determined. It was determined that the most effective parameter was 75% polyester on unconfined compressive strength and the second most effective parameter was water content with ratio of 10%. It was determined that the unconfined compressive strength would be maximum in 50% polyester, 5% cement, 0% fly ash and 20% silica fume ratios. As a result of the study, full section pile and hollow section polyester based composite piles with 7 cm diameter and 40 cm height were produced by using optimum mixing ratios. Pile loading tests were performed by placing these model piles in test tanks filled with dense sand. In the model experiments, it was observed that it performed close to the concrete pile behavior. In particular, its ability to absorb energy and to exhibit elastic behavior compared to concrete indicates that such polyester-based piles can be used in cases exposed to horizontal and seismic load effects.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHzUEHIWPagWnaWB6aFARec8WpgdxcSZCZqOgcjFNAaI1
https://hdl.handle.net/20.500.13091/279
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
616879.pdf7.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

10
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.