Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2332
Title: Dijital topluma geçiş sürecinde Türkiye toplumunun mekânla olan ilişkisinde olası değişimler: Bir toplumsal eğilim araştırması
Other Titles: Possible changes in the relationship of Turkish society with space in the transition to digital society: A social tendency survey
Authors: Eren, Fatih
Çay, Kübra
Keywords: Şehircilik ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Tarih boyunca toplumlar, ihtiyaçlarını karşılayan, yaşam tarzlarını ve kültürlerini yansıtan mekânlar üretmişlerdir. Üretilen mekan ise daha sonra toplumsal gelişmeyi destekleyen veya engelleyen bir unsur olarak insanların karşısına çıkmıştır. Küreselleşmenin ulaştığı ileri seviye, bilim ve teknolojide görülen baş döndüren gelişmeler, toplum ve mekan ilişkisini yeniden bilimsel gündemin merkezine taşımıştır. Henüz dijital geleceğin toplum-mekan ilişkisi net olarak ortaya çıkmamıştır ancak bu ilişkinin biçimine dair ilk emareler görülmeye başlanmıştır. Araştırma, Türkiye toplumunun, dijital topluma geçiş sürecinde mekânla olan ilişkisinin en iyi nasıl biçimlenebileceğini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Veriler "doküman incelemesi", "uzmanlarla derinlemesine görüşme", "psikometrik test" yöntemleriyle toplanmış, "psikometrik analiz" ve "içerik analizi" yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında, Türkiye toplumunun eğilimlerini keşfetmeyi sağlayan bir psikometrik test hazırlanmış ve uygulanmıştır. Psikometrik analizde Türkiye toplumunun dijitalleşme seviyesi ve Türkiye insanının yakın gelecekte mekânla olan münasebetindeki açık ve kapalı tutumlar değerlendirilmiştir. Bulgular, Türkiye'nin henüz başlangıç seviyesinde dijitalleşmiş bir toplum yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye toplumu henüz dijital teknolojiyi hayatına tam anlamıyla almış ve içselleştirmiş değildir. Türkiye toplumu karar alma süreçlerinde teknolojiye tam olarak güvenmemekte, insan aklının ve iradesinin şu an olduğu gibi işlemeye devam etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bununla beraber akıllı sistemlerin sorun çözme ve hayatı kolaylaştırma noktasında kullanılmasını tercih etmektedir. Yakın geleceğin toplum-mekan ilişkisi yerleşik kültürlere, yasal ve kurumsal düzenlemelere ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak zamanla şekillenecektir.
Throughout history, societies have produced spaces that meet their needs and reflect their lifestyle and culture. The produced space later appeared in front of people as an element that supports or hinders social development. The advanced level reached by globalization and the dazzling developments in science and technology have brought the relationship between society and space back to the centre of the scientific agenda. The society-space relationship of the digital future has not yet emerged clearly, but the first signs of the form of this relationship have begun to be seen. The research aims to explore how the Turkish society's relationship with space can best be shaped during the transition to digital society. The data was collected with the methods of "document review", "in-depth interviews with experts", "psychometric test" and analysed with "psychometric analysis" and "content analysis" methods. Within the scope of the study, a psychometric test was prepared and applied to discover the tendencies of Turkish society. In the psychometric analysis, the level of digitalization of Turkish society and the open and closed attitudes of Turkish people in their relationship with space in the near future were evaluated. The findings show that Turkey has a digitalized society structure at the beginning level. Turkish society has not yet fully embraced and internalized digital technology. Turkish society does not fully trust technology in its decision-making processes and thinks that the human mind and will should continue to function as it is now. However, it prefers the use of smart systems for problem solving and facilitating life. The society-space relationship of the near future will be shaped over time depending on established cultures, legal and institutional regulations and technological advances.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg2dd5uJWxry3JG1wEIRusZaDUdgToTzQhNHBNw9Gm_qR
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2332
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
704887.pdf2.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

226
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

128
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.