Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2301
Title: Küre flotasyon tesis atıklarından kobaltın kazanılması
Other Titles: Recovery of cobalt from kure flotation plant tailings
Authors: Aras, Ali
Rasa, Muhammad Hashim
Keywords: Maden Mühendisliği ve Madencilik
Mining Engineering and Mining
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında, Eti Bakır AŞ Küre bakır cevherinin flotasyon ile zenginleştirilmesi sonucunda oluşan atıklar kullanılarak kobaltın geri kazanılması amaçlanmıştır. Laboratuvar çalışmaları ile atığın %0,17 Co ve %17,27 Fe içerdiği belirlenmiştir. Bu atıktan alınan numune kullanılarak ilk aşamada flotasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Flotasyon deneylerinde ilk olarak pH ve pH kondüsyon süresinin, daha sonra ise bastırıcı, toplayıcı ve köpürtücü cinsi, miktarı ve kondüsyon süresinin elde edilen konsantredeki Co tenör ve verimine etkisi incelenmiştir. Kaba flotasyon deney sonuçlarına göre konsantre %0,46 Co tenörü ve %84,15 verimle kazanılmıştır. Temizleme flotasyonu deneyleriyle elde edilen konsantrede ise Co tenörü %0,49'a yükseltilmiştir. İkinci aşamada ise temizleme flotasyonu deneylerinden elde edilen konsantre kullanılarak asidik ortamda karıştırma liçi deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerde; karıştırma hızı, HNO3 konsantrasyonu, sıcaklık ve tane boyutunun Co çözünme verimine etkisi incelenmiştir. Karıştırma hızı, HNO3 konsantrasyonu ve sıcaklığın artışıyla kobaltın çözünme verimi artmıştır. Tane boyutu azaldıkça daha kısa sürede %100 Co çözünme verimine ulaşılmıştır.
In this study, it is aimed to recover cobalt by using tailings of Eti Bakır Inc. Küre flotation plant. It was determined that the tailings contain 0.17% Co and 17.27% Fe. In the first stage, flotation tests were carried out by using the sample taken from the tailings. In these tests, effects of pH and pH conditioning time, then type, amount and conditioning time of depressant, collector and frother on Co grade and recovery were investigated. According to the rougher flotation test results, the concentrate was obtained with 0.46% Co grade and 84.15% recovery. In the concentrate obtained by cleaner flotation tests, the Co grade was increased to 0.49%. In the second stage, agitation leaching tests were carried out in acidic medium using the concentrate obtained from the cleaner flotation tests. In leaching tests, effects of stirring speed, HNO3 concentration, temperature and particle size on Co dissolution recovery were investigated. According to these test results, dissolution recovery of cobalt increased with increasing stirring speed, HNO3 concentration and temperature. As the particle size decreased, 100% Co dissolution recovery was achieved in a shorter time.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65WeTctiCwzFHXtE-HKFVuoOKD83jCEaGXV_1YAdWU2ug
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2301
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
715338.pdf4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

170
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.