Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2298
Title: Voltametrik yöntemle ağır metal tayini
Other Titles: Determination of heavy metal by voltammetry method
Authors: Şahin, Özlem Gökdoğan
Nadeesh, Abdullah
Keywords: Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Hızlı sanayileşme ve kentleşme, çevrenin ağır metaller tarafından kirlenmesine neden olmuş ve bunların çevreye yayılma ve taşınma oranları büyük ölçüde hızlanmıştır. Ağır metallerin çevreye olumsuz etkileri giderek artmakta ve dünya çapında neden olduğu etkiler nedeniyle büyük bir sorun haline gelmektedir. Bu nedenle ağır metallerin doğru ve duyarlı tayini için basit ve hızlı yöntemler geliştirmek önemlidir. Bu yüksek lisans tez çalışmasında sentezlenen CuFe2O4-rGO kompoziti kullanılarak elektrokimyasal yöntemlerden biri olan voltametrik yöntemle ağır metal tayini amaçlanmıştır. CuFe2O4-rGO/GCE ile diferansiyel puls anodik sıyırma voltametrisi (DPASV) tekniği kullanılarak Zn+2 ve Cd+2 ağır metal iyonlarının tayini gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, elektrolit türü, elektrolit derişimi, elektrolit pH'ı, biriktirme potansiyeli ve biriktirme süresi gibi deneysel parametreler incelenerek, cevap akımını etkileyen parametrelerin optimum koşulları belirlenmiştir.
Rapid industrialization and urbanization have caused contamination of the environment by heavy metals, and their rates of mobilization and transport in the environment have greatly accelerated. Environmental pollution of heavy metals is increasingly becoming a problem and has become of great concern due to the adverse effects it is causing around the world. Therefore, it is important to develop simple and rapid methods for the accurate and sensitive determination of heavy metals. In this study, it is aimed to determine heavy metal ions by voltammetric method, which is one of the electrochemical methods, using the synthesized CuFe2O4-rGO composite. The determination of Zn2+ and Cd2+ heavy metals was performed using differential pulse anodic stripping voltammetry (DPASV) technique with CuFe2O4-rGO/GCE. For this purpose, experimental parameters such as electrolyte type, electrolyte concentration, electrolyte pH, deposition potential and deposition time and substrate concentration were examined and optimum conditions of the parameters affecting the response current were determined.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg6NszLGYmVHf8FMbEoa3ELjOqX0Q229ylAhrHYDaU6SC
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2298
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
704835.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

162
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.