Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2283
Title: Dairesel labirent savakların hidrolik özellikleri, deneysel tasarımı ve nümerik modellenmesi
Other Titles: Hydraulic characteristics, experimental design and numerical modeling of circular labyrinth weirs
Authors: Martı, Ali İhsan
Göğüş, Mustafa
Yıldız, Ali
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Mevcut barajların ve rezervuarların, güvenlik standartlarını karşılayabilmeleri için revize edilmeleri gerekmektedir. Hidroloji ve meteoroloji alanındaki ilerlemeler ve daha uzun hidrolojik kayıtların varlığı, güvenli olarak kabul edilen eski baraj ve haznelerin yenilenmeleri gerektiğini göstermektedir. Taşkın kontrolünün önemli olduğu ve maksimum su seviyesinin sınırlı olduğu mevcut rezervuarlar için, rezervuar kapasitesini arttırmanın en iyi yöntemi, gövde üzerine labirent savak inşa etmektir. Akım keskin kenarlı bir savak üzerinden serbest şekilde geçerken oluşan profile nap akımı denilmektedir. Labirent savaklarda iki nap akımının birbiriyle çakışması nap akımlarının girişimini oluşturur ve bu durum savak performansını azaltır. Bu çalışma kapsamında labirent savakların verimini arttırmak için yeni bir hidrolik dizayn ve analiz yöntemi gerçekleştirilmiştir. Labirent savaklarda nap akımlarının girişimi sonucunda debiyi azaltan bölgeleri daha verimli hale getirmek ve akımın olabildiğince savağa dik doğrultuda hareket etmesini sağlamak için bu savaklar dairesel şekilde yeniden tasarlanacaktır. Dairesel formdaki labirentlerde akım daha az kesişim noktasına maruz kalacak ve debi miktarını olumlu yönde etkileyecektir. Dairesel kesitli labirent savaklar, üçgen kesitli labirent savaklar ile aynı savak yükünde daha fazla debi geçmesini sağlayarak, savakların debi-deşarj kapasitesini arttırmaktadır. Deneysel çalışmalarda 3 farklı savak yüksekliği için (P=20 cm, 30 cm ve 40 cm); dairesel kesitli savaklarda 9 farklı konfigürasyonda 27 adet, üçgen kesitli savaklarda 3 farklı konfigürasyonda 9 adet ve düz savaklarda ise 3 adet test yapılmıştır. Toplamda dairesel, üçgen ve düz kesitli savaklar için 39 adet deney yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmada, son yıllarda hidrolik yapıların tasarımında sıkça kullanılan Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) tabanlı programlar da kullanılarak, yapılan deneylerin bilgisayar ortamında nümerik modelleri oluşturulmuştur.
The existing dams and reservoirs need to be revised to meet safety standards. Advances in hydrology and meteorology and the existence of longer hydrological records indicate that old dams and reservoirs that are considered to be safe need to be refurbished. For the existing reservoirs where flood control is important and the maximum water level is limited, the best method to increase the reservoir capacity is to build a labyrinth weir on the hull. The profile formed when the flow passes freely over a sharp-edged weir is called nappe flow. In labyrinth weirs, the overlap of two nappe flows creates interference between nappe flows and this reduces the weir performance. In this study, a new hydraulic design and analysis method was carried out to increase the efficiency of labyrinth weirs. In labyrinth weirs, these weirs will be circularly redesigned in order to make the areas that reduce the flow as a result of the interference of nappe flows more efficient and to ensure that the flow moves as perpendicular to the weir as possible. In circular labyrinths, the flow will be exposed to fewer intersections and will positively affect the flow rate. Circular labyrinth weirs will increase the flow-discharge capacity of the weirs by providing more flow at the same weir load as triangular labyrinth weirs. In experiments, for 3 different weir heights (P=20 cm, 30 cm and 40 cm); 27 tests were carried out for circular weirs for 9 different configurations, 9 tests were carried out for triangular weirs for 3 different configurations and 3 tests carried out for linear weirs. In total, 39 tests were carried out for weirs with circular, triangular and straight sections. In addition, in this study, numerical models of the experiments were created in computer environment by using Computational Fluid Dynamics (CFD) based programs, which are frequently used in the design of hydraulic structures in recent years.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7YecfxYKeQPEyBCnCDXcREE62I9fcH46i8e_qcBphMBxB0bG
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2283
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
720112.pdf11.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

22
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.